Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott: information om beslutande organ och dess ordförande

Hur är kyrkan organiserad? 

Svenska kyrkan är något annorlunda organiserad än andra organisationer. Den viktigaste nivån inom kyrkan är församlingen. 

En församlings grundläggande uppgift

Församlingen har som sina grundläggande uppgifter att: ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission" enligt kyrkoordningen. 

Församlingen har alltså ansvar för den kyrkliga verksamheten inom församlingens område.

Församlingarna är olika stora och klarar oftast sina uppgifter själva, medan de mindre vanligtvis väljer att samarbeta i pastorat.

Varabygdens församling har till uppgift att samordna ekonomi- och personalfrågor samt möjliggöra för de olika verksamhetsplatserna att sköta sina uppgifter. Detta sker bland annat genom kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige

I församlingen är det kyrkofullmäktige som är högsta beslutande organ.

Ordf KR Johannes Lundén Foto: Titti Fabritius

Kyrkofullmäktiges ledamöter består av 35 personer och samlas ca 3 - 5 gånger per år. 

Ordförande i Varabygdens församlings kyrkofullmäktige är:

Inger Gustafsson

 Kyrkoråd och arbetsutskott

I Varabygdens församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse. 

Kyrkorådet väljs tillsammans med övriga organ inom Svenska kyrkan vart fjärde år och beslutar om verksamheten i sin församling.

Elva ledamöter väljs av kyrkofullmäktige.

Enligt kyrkoordningen är kyrkoherden självklar ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorådet samlas relativt ofta och beslutar om frågor i den löpande verksamheten.

Kyrkorådet har ett beredande arbetsutskott (AU). Detta förbereder och utreder olika ärenden inför kyrkorådets sammanträden.

Ordförande i kyrkoråd och arbetsutskott

Johannes Lundén

Protokoll och diarieföring

Samtliga möten bereds och arkiveras enligt en given ordning för styrelser och finns tillgängliga på vårt kansli.

Är man förtroendevald eller ledamot får man kallelser, protokoll och andra tillhörande ärenden sig tillsänt.

Önskas information eller kännedom om ärenden kan man få protokollutdrag. Kontakta kansliet så får du hjälp med detta.

 

Fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoordningen