Ordlappar i händer med valda ord från kyrkans verksamhet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevaldas arbete för kyrkan

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott: information om beslutande organ och de förtroendevaldas arbete

Kyrkans organisation

Församlingens grundläggande uppgifter

Församlingen har som sina grundläggande uppgifter att: ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission" enligt Kyrkoordningen. 

Församlingen har alltså ansvar för den kyrkliga verksamheten inom församlingens område.

Församlingarna är olika stora och klarar oftast sina uppgifter själva, medan de mindre vanligtvis väljer att samarbeta i pastorat.

Varabygdens församling har till uppgift att samordna ekonomi- och personalfrågor samt göra det möjligt för de olika verksamhetsplatserna att sköta sina uppgifter. Detta sker bland annat genom kyrkofullmäktige (KF) och kyrkorådet (KR).

Kyrkofullmäktige

I församlingen är det kyrkofullmäktige som är högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktiges ledamöter består av 35 personer och samlas ca 3 - 5 gånger per år. 

Kyrkoråd och arbetsutskott

I Varabygdens församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse. 

Kyrkorådet väljs tillsammans med övriga organ inom Svenska kyrkan vart fjärde år och beslutar om verksamheten i sin församling.

Elva ledamöter väljs av kyrkofullmäktige.

Enligt kyrkoordningen är kyrkoherden självklar ledamot i kyrkorådet.

Kyrkorådet samlas relativt ofta och beslutar om frågor i den löpande verksamheten.

Kyrkorådet har ett beredande arbetsutskott (AU). Detta förbereder och utreder olika ärenden inför kyrkorådets sammanträden.

Fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkoordningen

Förtroendevalda kontaktinformation

Våra förtroendevalda

enligt kyrkovalet 2021

Röst- och mandatfördelning i
Varabygdens församling 2021

Nomineringsgrupp                                                                    röster              mandat

Kyrkans väl i Varabygdens församling                                        416                       9

Framtidens kyrka i Kvänum                                                         307                       7

Arbetarepartiet Socialdemokraterna                                          292                       6

Framtidens kyrka i Vedum                                                           248                       6

Lista för Larv, Längjum och Tråvad LFVKS                                 166                       4

Kyrkans bästa för Levene                                                             131                      3

 

Summa giltiga röster: 1560
Summa ogiltiga röster: 61
Summa avgivna röster: 1621
Röstberättigade: 9320
Valdeltagande: 17,39%