Församlingsråden

Pastoratet har två lokala församlingsråd, Bjurholm och Vännäs.

Ordinarie ledamöter:
Hans Granberg, ordförande
Bertil Burén, vice ordförande
Curt Edlund
Eva Olsson
Ingrid Nilsson
Ingegerd Eriksson

Ersättare:
Mohammadreza Hoseini
Greger Arnesson
Yvonne Sydlén Landström

Ordinarie ledamöter:
Inger Johansson, ordförande
Sverker Holgersson, vice ordförande
Anneli Eriksson
Bertil Olsson

Ersättare:
Barbro Strandberg
Marianne Sandberg

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsråd ska finnas i pastorat som innehåller flera församlingar.

Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter. Uppgifter kan också anges i den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras av kyrkorådet.

Följande uppgifter framgår av kyrkoordningen 2014:

Ett program för vad församlingen ska göra

 • Församlingsrådet har en viktig roll när församlingsinstruktionen - med pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift - ska utarbetas. Kyrkorådet ska samråda med församlingsrådet om detta. ”Detta ger möjligheter till bred reflektion, engagemang och lokal anpassning” (Kommentar i förarbeten till Kyrkoordningen). Rådet kan också ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen. Kyrkorådet och kyrkoherden godkänner, domkapitlet fastställer.

Allt som rör församlingen särskilt

 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen.

Kyrkan och gudstjänstlivet

 • Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling, och beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst.
 • Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.
 • Utser kyrkvärdar,
 • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier.
 • Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst.
 • Beslutar om församlingskollekter.
 • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Om församlingsindelningen föreslås ändrad

 • Församlingsrådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet.

Val av församlingsråd, sammansättning m m

 • Definieras som styrelse i en församling som ingår i ett pastorat
 • Väljs indirekt av kyrkofullmäktige. Minst fyra valda ledamöter. Valberedningen föreslår.
 • Valet ska föregås av öppet nomineringsmöte i varje församling. Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater.
 • Kyrkotillhörig är valbar även om hon/han bor i en annan församling inom pastoratet.
 • Kyrkofullmäktige utser ordförande, församlingsrådet självt vice ordförande. Valet av ordförande kan delegeras till rådet.
 • Kyrkoherden är självskriven ledamot men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe.