Vad ingår i Begravningsavgiften?

Detta ingår i begravningsavgiften

- Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

- Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.

 - Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om till handahållande av särskilda gravplatser.

- Kremering

- Lokal för förvaring och visning av stoftet

- Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

9 kap. 6§ begravningslagen

 

Detta ingår inte i begravningsavgiften

- Kista och svepning

- Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet.

- Annonsering

- Kistdekoration

- Begravningsceremoni enligt Sv. Kyrkans ordning  inklusive präst/begravningsförrättare.

- Minnesstund

- Urna

- Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning

 - Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst inkl. präst utan kostnader för dödsboet.

- Rätt till medverkan av präst vid urnedsättning    (Kyrkoavgift)

- Skötsel av gravplats.