Gräsputs kring gravstenen

Kyrkogård
Foto: Leif Helldin

Skillnaden mellan gravskötsel och skötsel av allmänna ytor har varit flytande fram till år 2000 men i samband med relationsändringen den 1 januari 2000, infördes en kyrkoavgift och en begravningsavgift. Kyrkoavgiften ska bekosta församlingsverksamheten och betalas endast av medlemmarna i Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften betalas däremot av samtliga folkbokförda och skattskyldiga personer i Sverige. Syftet med begravningsavgiften är att finansierar begravningsverksamheten som är en statlig angelägenhet som Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att handha.

Begravningslagen styr vad avgiften får användas till.
Av begravningslagen framgår att gravrättsinnehavaren har skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det inkluderar även gräsytor och gräsputs intill gravsten och rabatt.

Det innebär att begravningsavgiften inte får bekosta skötsel av enskilda gravplatser. Kyrkogårdsförvaltningen kommer därmed inte att utföra någon generell gräsputs från och med år 2014. Denna fråga har aktualiserats av en rättslig dom i Länsrätten.

De gravar där ett skötselavtal finns tecknat berörs inte, gräsputs ingår i skötselavtalet.

Mats Jakobsson
Kyrkogårdschef

Vänersborg & Väne-Ryrs församling
Övriga upplysningar   0521 – 26 55 00

Länkar:

Begravningslagen (1990:1144)

Observera nr 18 augusti 2011