Så fungerar Svenska kyrkan

I de flesta rikstäckande organisationer finns det en uppdelning i olika nivåer; lokalt, regionalt och nationellt. Detta gäller även för Svenska kyrkan, där vi vart fjärde år har val till de olika nivåerna. Alla medlemmar äger då rätt att lägga sin röst.

Kyrkofullmäktige – lokal nivå
Den lokala nivån - församlingsnivån - är den viktigaste enheten i Svenska kyrkan. En person som tillhör Svenska kyrkan tillhör också den församling där han eller hon är folkbokförd. Här behandlas frågor som rör församlingens liv, till exempel verksamheten som bedrivs och vilka mål församlingen ska arbeta mot.

Stiftsfullmäktige – regional nivå
Svenska kyrkan är indelad i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Till stiftens uppgifter hör att stödja församlingarna att utveckla sitt arbete.

Kyrkomötet – nationell nivå
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. I kyrkomötet finns 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som exempelvis rör kyrkans regelverk liksom frågor om dop, konfirmation, vigsel och begravning.