Visning av gravplats

Vem visar anhöriga lediga gravar?

Personal från Kyrkogårdsförvaltningen visar lediga gravar.

Vilken information ges till de anhöriga vid visningen?

Vid visning av grav frågar vi anhöriga vad den avlidne hade för önskemål. Vi informerar att vi kan erbjuda gravsättning på Vallentuna, Markim, Orkesta, Frösunda kyrkogårdar. Vi kan erbjuda gravplatser enligt nedan med antingen stående eller liggande sten.

Kistgrav för plats av två kistor och minst 18 urnor.
Urngrav med plats för 9 urnor
Askurngrav med plats för 2 urnor, endast i Vallentuna.
Minneslund anonymt.
Muslimskgrav: med plats för en kista.
Vid gravsättning i Kistgrav, Urngrav, Muslimskgrav är gravrätten på 25 år från sista gravsättning. Efter det kan man mot en avgift förlänga gravrätten.

Gravsten köper dödsboet själva och gravstenen ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel av graven/gravrabatten sköter antingen gravrättsinnehavaren eller så kan gravskötseln utföras av kyrkogårdsförvaltningen genom ett gravskötselavtal. Faktura skickas till gravrättsinnehavare. Skötselavtalen är som regel ettåriga, utom i speciella fall.

Vid gravsättning i Minneslund har man ingen gravrätt. Inga avgifter tillkommer dödsboet.

Vid gravsättning i askurngravplats tillkommer kostnad för den gemensamma skötseln i 25 år, samt för sten och namnplatta (10000 kr enligt 2009 års taxa). Vid nästa gravsättning tillkommer kostnad för de överskjutande åren upp till 25 år och för namnplattan enligt det aktuella årets taxa.

Vi informerar även om de specifika regler som finns för gravanordningar på kvarteren.

Hur är den som visar gravplatsen klädd?

Vid visning av grav så är den som visar klädd i hela och rena arbetskläder.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22