Övrigt

Hur ser man till att bygg- och anläggningsentreprenörer som arbetar på begravningsplatsen följer de riktlinjer som antagits?

Genom att informera dem innan de kommer hit och arbetar.

Vad finns det för ordningsregler på begravningsplatsen?

VÄLKOMMEN till Vallentuna Kyrkogård
Här är några saker att tänka på för dig som besökare:

Besökande ska visa respekt för kyrkogårdens helgd och dess plats som de dödas vilorum, genom ett vårdat beteende och uppträdande.

Onödigt beträdande av gravplatser ska undvikas.

All privat trafik av motorfordon är förbjuden. Undantag medges för rörelsehindrade.

Respektera kyrkogårdens helgd.

Allemansrätten gäller inte på kyrkogården.Plockning av blommor, bär, svamp och kottar samt brytande eller klippande av kvistar är inte tillåtet.

Hundar får endast medföras om de är kopplade.Rastning av dem är förbjudet.

Under perioden 1 maj - 1 oktober får inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter förekomma på gravarna.

Gravvård ska utformas i enlighet med bestämmelser för respektive gravområde.

Plantering får endast ske på den yta som hör till graven.

Plantera ej växtsorter som kan inkräkta på intilliggande gravars område.

Föremål av glas bör inte förekomma på gravplatserna på grund av den risk för skärskador som kan uppstå.

Gravskötseln är gravrättsinnehavarens ansvar. Graven ska hållas i ett vårdat och värdigt skick.

Graven får inte dekoreras på ett sätt som kan väcka anstöt hos andra kyrkogårdsbesökare.

Vattenkannor, vaser och utlåningsredskap ska för allas trevnad lämnas tillbaka på för dessa avsedda platser.

Kyrkogården ansvarar ej för förlust eller skada på privat egendom som placerats på gravplatsen.

All privat försäljning är förbjuden på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att vårda gravar och plantera sommarblommor till självkostnadspris. Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för prisuppgift.
Tfn 08-511 862 31 
Tfn 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Hur är ordningsreglerna anslagna?

Ordningsreglerna finns anslagna på anslagstavlor vid kyrkogårdarna.

Hur ofta har man möte med begravningsfirmorna?

Möten sker regelbundet.

Hur ofta har man möte med stenfirmorna?

Vi har inte haft möte med stenfirmorna.

Hur ofta har man möte med sjukhus och äldreboende?

Diakoner och präster besöker äldreboende och sjukhus regelbundet.

Hur sker kvalitetssäkringen?

Regelbundna träffar med SKKF där möten rutiner och riktlinjer diskuteras.

Vid verksamhetsmöten, kurser, kontraktsträffar.

Direkt vid tillbud/olycka så ses rutiner över och ändras så att det inte ska upprepas.

Frågor och rutiner finns i en pärm på församlingsexpeditionen där även alla viktiga telefonnummer finns.

Informationen i den pärmen ska läggas ut i intranätet så att alla kan ta del av informationen. På så sätt kan den som svarar på frågor lättare hitta svaret även på en fråga som gäller annat än det man själv vanligt vis handhar. Det är inte alla gånger möjligt att hänvisa till den det berör.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdschef
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22