Orkesta kyrkas historia

Av de många runstenarna att döma, har Orkesta-trakten varit bebodd i åtminstone 1000 år. Gråstenskyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet i en stil typisk för den romanska tidens landkyrkor i Norden.

Byggnaden bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus, ett smalare och lägre kvadratiskt kor med en ännu lägre halvcirkelformad absid.

Interiören var putsad. Absidens hjälmvalv och korets tunnvalv i gråsten är bevarade. Långhusets tegelvalv är däremot slagna i mitten av 1400-talet.

Under 1400-talet tillfogades också sakristian i norr och vapenhuset i söder. Långhuset förlängdes väster ut med tjockare murar, som var tänkta att bära upp ett torn, som emellertid aldrig blev byggt. Vid mitten av 1700-talet höggs ett runt fönster upp i absiden och de medeltida murmålningarna överkalkades. Kyrkans övriga fönster utvidgades 1817. 1910 knackades kalkmålningarna fram igen och absidfönstret fick en glasmålning med ett Kristushuvud.

Kyrkans äldsta inventarium är ett triumfkrucifix från tiden kring 1300-talet och som nu är uppsatt på korets nordvägg. Kristi dödskamp är skildrad med inträngande realism, karaktäristisk för gotiken. Kalkmålningarna är troligen från 1460-talet och är de bäst bevarade i valven. Av väggarnas dekorationer återstår bara enstaka fragment. I absidvalvet syns två musicerande änglar,  en svit om sex scener ur skapelseberättelsen finns på triumfbågens välvning och på muren ovanför, i långhuset avbildas yttersta domen, Altarpredikstolen i rokokostil är från 1750-talet.

På predikstolskorgen finns en oljemålning av Kristus i Getsemane. Under vänstra trappräcket sitter en olja, som föreställer Adam och Eva i paradiset och under det högra, en som föreställer Den helige Andes utgjutande över apostlarna. 

Kyrkan restaurerades utvändigt 1977 då den fick sin nuvarande takbeläggning av corten stål, vilket ersatt ett tidigare plåttak. En genomgripande inre restaurering företogs 1980-81, valven rengjordes och väggarna kalkades om, nytt altarbord uppställdes, bänkpartierna målades om i en tidigare använd blå färg, nya golv lades in och en orgel-estrad i bakkyrkan som 1910 ersatte en orgelläktare från 1700-talets mitt revs, varvid den nya Grönlund-orgeln placerades på golvet. Efter restaureringen framstår Orkesta kyrka som ett sannskyldigt smyckeskrin bland Upplands kyrkor.

Mera information: 
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se