Markims kyrkas historia

Markims kyrka ligger på en kulle i ett bördigt slättlandskap, som har varit bebott tidigt. Därom vittnar bland annat flera runstenar. Kullen var sannolikt kultplats under hednisk tid - här har bland annat funnits en offerkälla.

Kyrkan uppfördes omkring år 1200 och bestod då av tre samman-
fogade delar: rektangulärt långhus, kvadratiskt kor och halvcirkel-
formad absid, som avtar successivt i längd, bredd och höjd mot altaret i öster. Dessa delar är bevarade och visar tydligt hur den klassiska, romanska landskyrkan kunde se ut i Norden

Vid mitten av 1400-talet slogs två tegel-ribbvalv i långhuset. Absidens hjälmvalv och korets tunnvalv är däremot ursprungliga. De är gjorda av gråsten, liksom 1200-talskyrkan i sin helhet.

På 1400-talet byggdes också sakristian och vapenhuset, och väggar och valv försågs med målningar. Av dem är endast vapenhusets kalkmålningar bevarade. I valven kan man bland annat se Kristus på sin tron, Maria med skyddsmanteln, apostlar och helgon, däribland S:t Lars, som sannolikt är kyrkans skyddshelgon. Väggarna visar bland annat scener ur Kristi lidandes historia och dygderna.

Den järnbeslagna trädörren mellan vapenhuset och långhuset är från kyrkans tillkomstperiod och pryds bl a av ett praktfullt vikingaskepp. Under 1700- och 1800-talet togs nya fönster upp och de gamla utvidgades.

Kyrkans medeltida altarskåp byttes ut vid mitten av 1700-talet mot en altarpredikstol i typisk rokokostil av bildhuggaren Magnus Granlund. Predikstolskorgen, som också fungerar som altartavla, har en förgylld relief av Kristus på korset, omgiven av Johannes och Maria.

Ljudtaket pryds av två Kerubhuvuden och kröns av en skulptur, som föreställer Kristus med korsfana. Uppsättningen omramas av två skulpterade kvinnofigurer, som representerar tron och hoppet. Av kyrkans medeltida inventarier finns endast triumfkrucifixet bevarat 
- ett arbete från 1200-talets senare hälft.

Den moderna dopfunten skänktes av kyrkliga syföreningen 1972 och ersatte därigenom den sedan länge försvunna medeltida dopfunten. Markims kyrka har aldrig haft torn. Klockstapeln på kyrkogården tillkom 1727, men ersatte då en tidigare öppen stapel av okänd ålder. Två klockor kallar menigheten till gudstjänst.

Mera information: 
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se