Grävning av grav

Hur kontrolleras att det är rätt gravplats?

Ny gravrätt  kontrolleras i bokningsprogrammet Innofactor. Vid gravsättning i en gammal gravrätt inhämtas intyg från gravrättsinnehavaren om att gravsättning får ske. Kyrkogårds-förvaltningen kontrollerar vid beställningen att det finns plats
att gravsätta i graven.

Kyrkogårdsförvaltningen gräver INTE graven om vi inte har ett intyg från gravrättsinnehavaren.

Hur kontrolleras kistdjup?

Vid grävning så mäts djupet. Efter gravsättning så skrivs djupet in i gravprogrammet och i gravbrevet.

Urnors placering?

Urnor placeras i urngraven enligt mall.
I äldre urngravar och i Markim, Orkesta och Frösunda, placeras urnan till vänster om det är en man och till höger om det är en kvinna. Detta system används även i Vallentuna på gamla gravrätter. Vi för in placeringen i gravprogrammet. Vi förvarar utskrifter på all information i arkivet.

Hur grävs en kistgrav?

Vid grävning av en jordgrav används en minigrävare (3.5 ton).

Grävmaskinen placeras vid ena kortänden av graven och gräver ner till ca en meters djup, därefter placeras en stämplåda i det grävda hålet med hjälp av grävmaskinen.

Stämplådan har vajrar i övre hörnen som gör det möjligt att lyfta den med maskinen. Grävningen fortsätter ner till fullgravdjup och stämplådan trycks ner varefter grävningen fortskrider. Stämplådan är justerbar i bredd så den trycker mot jordväggarna. I kortändarna av graven stoppas skivor ner som hindrar ras från kortändarna. Stämplådan trycks ner så att den ligger i nivå med gräsmattan. Stämplådans djup är ca en meter, vilket innebär att den sista biten ner i graven är utan stämp. Den är utformad på detta sätt för att kunna lyftas upp efter gravsättning utan  att skada kistan.
Se vidare återfyllning av grav.

Var läggs jorden?

Jorden läggs i behållare vilka körs fram och tas undan med en redskapsbärare.Behållarna körs sommartid in på vår materialgård och vintertid förvaras de inomhus så de inte fryser tills det är dags att återfylla graven.

Var ställer man borttagna gravstenar?

Vallentuna: Gravstenarna förvaras på lastpallar inne på material-gården för vidare transport till destruktion. Kulturklassade stenar får stå kvar eller sparas för möjlig återanvändning.

Markim, Orkesta: Stenarna står i möjligaste mån kvar på sin plats, i övrigt så är de uppställda utefter kyrkomuren.

Frösunda: har en liten uppställningsplats där det vid en ombyggnad av kyrkogården ställdes dit gamla stenar. Sedan
dess har inga nya stenar placerats där. Ingen sten har tagits bort utan de står kvar på sin plats.

Hur kläs graven?

Graven kläs med  gångbrädor i glasfiber med grusad yta och gröna dukar som hängs ned på alla sidor. Botten jämnas till med ett lager sand.

När grävs graven?

Graven grävs två dygn innan gravsättning, En grav är aldrig öppen under helgen, så tidigaste jordbegravningsdag är onsdag. Vid enstaka tillfällen går det att ordna med kortare varsel.

Vad gör man om det är vatten i graven?

Vi använder en sänkbar pump. Vi ser till att inget vatten finns i graven vid gravsättning.

Hur är den täckt? Med låsbart lock? Med plank?

Graven täcks med ett plåtlock. Och en tyngd placeras på locket.

Vad gör man med påträffade kist- och benrester?

De grävs ner i botten på graven.

Hur hanteras urnor som måste flyttas?

Dessa grävs varlig upp och förvaras inomhus tills graven återfylls, då de sätts tillbaka på ursprunglig plats.

När och hur grävs en urngrav?

Urngraven grävs manuellt med spade samma dag som urnsättningen eller dagen innan.

Var förvaras jorden?

Jorden förvaras i en skottkärra, gömd i närheten av urngraven eller vintertid inomhus.

Hur är graven täckt innan gravsättning?

Med ett grönt lock.

Hur kläs urngraven?

Med grön urngravklädsel.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22