En präst döper en person, två ungdomar står en bit bort och håller i ljus. Alla är klädda i vitt.
Foto: Foto: Magnus Aronson /Ikon

Frågor och svar om dopet

Måste man ha särskilda kläder när man döps? Får man ha egna sånger och dikter vid dopet? Döper Svenska kyrkan vuxna? Här hittar du de vanligaste frågorna om dop.

Hur går ett dop till?

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Dopet kan också ske genom att man sänker ner hela kroppen i vatten. Läs mer om hur en dopgudstjänst går till. 

Vad är ett dopsamtal?

Innan dopet äger rum har prästen alltid ett dopsamtal med den som ska döpas alternativt föräldrarna till den som ska döpas. Det är ett samtal om vad dopet innebär och hur dopgudstjänsten går till.

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt.

Får man ha med egna dopdikter eller sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten, men i samråd med den präst som ska döpa. Det finns en särskild ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg. Läs mera om psalmer, sånger, böner och dikter vid dop. 

Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop. En del församlingar har dopdräkter och konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. När du bokar dopet får du veta vad som finns för utlåning.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen.

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.

Vem kontaktar jag om jag vill boka tid för dop?

Dop och eventuell lokal för dopkalas bokas hos vår församlingsexpedition. Du kan antingen boka här på webben, besöka oss, ringa tfn 08-511 862 00 eller svallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Vad kostar ett dop?

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som dem.”

/Jesus

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Hur ser Svenska kyrkan på två kvinnor/män som vill döpa sitt barn?

Dopet är alltid en relation mellan Gud och den som döps. Dopet är inte knutet till vårdnadshavares tro eller liv. Svenska kyrkan bejakar samkönad kärlek och äktenskap.

Kan man bli döpt eller låta döpa sitt barn i en annan församling än där man bor?

Ja, det kan man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.

Vi har flyttat utomlands. Får vårt barn döpas i Sverige?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt.

Om du är svensk medborgare och bor utomlands så registreras ditt dop av Kyrkokansliet i Uppsala. Om du flyttar till Sverige ska du meddela din lokala pastorsexpedition som då registrerar dig som medlem i Svenska kyrkan.

Kan man bli döpt om man inte är svensk medborgare?

Även den som inte är svensk medborgare kan bli döpt i Svenska kyrkan. Innan dopet har man som vanligt ett dopsamtal med en präst. Dopet ger inte starkare skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige om man är asylsökande.

Kan man ha dop hemma, till exempel i trädgården?

Ja det kan man, men förutsättningarna för detta ser olika ut i församlingarna oftast beroende på praktiska omständigheter. Kontakta pastorsexpeditionen och fråga vilka möjligheter som finns. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att tiden och platsen för dopet fungerar.

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte när församlingen har sin vanliga söndagsgudstjänst, går det?

Ja, det går. Oftast sker dop enskilt i en dopgudstjänst och ibland döps flera dopkandidater samtidigt. Det är också möjligt att ha dop i församlingens vanliga söndagsgudstjänst. Tider för enskilda dopgudstjänster och dop i söndagens gudstjänst finns i vår bokningskalender. 

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan och ger tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.
Dopet är en väg in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i dopboken, i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet äger rum.

Om man är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?

Ja, så länge det skett med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.

Vem fattar beslut om dop av barn när föräldern inte är vårdnadshavare?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det förekommer att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.

Kan man låta döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?

Ja, om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.

Vem får vara fadder?

Den som är döpt får vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.

Läs mera om en fadders uppgift och hur många faddrar man kan ha. 

Vi har fått inbjudan till dop för vårt barn från vår församling. Varför det? 

Församlingen måste, enligt Svenska kyrkans bestämmelser, informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. Informationen från Vallentuna församling skickas ut tidigast vid åtta veckors ålder och innan barnet blivit sex månader.

BOKA DOP
Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa tfn 08-511 862 00 eller vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se