Förvaring av kistor och askor

Hur ser lokalen för förvaring av kistor och askor ut?

Förvaring av kistor och urnor finns i Kapellet nedanför kyrkan i Vallentuna. Nedre våningen är avsett för kistförvaring med kylaggregat. Rummet är målat i en sandfärg dekorerat med målade ängsblommor.Ytterdörren och dörren till kistförvaringen är försedda med kodlås. Urnförvaringen finns i ett eget låst rum.

Hur uppför man sig i lokal där kistor och askor förvaras?

Med respekt för den avlidne.

Hur går utlämnandet av urnor till anhöriga till?

Vid utlämnande av urna till anhörig som ska gravsätta på annan ort ska intyg uppvisas för kyrkogårdsförvaltningen och skrivas på av anhörig.

Kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med pastorsexpeditionen kontrollerar att de intyg som krävs enligt begravningslagen och kompendium för Begravningsverksamheten är påskrivna av anhörig och den som hämtar urnan/askan.

Utlämnande av aska/urna ska ske under värdiga former och i en värdig miljö. Det innebär att:

Den som hämtar aska/urna ska identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar ska uppvisas som visar var aska/urna ska gravsättas:

– ska askan spridas i naturen ska måste länsstyrelsens beslut visas upp.
– ska askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman ska krematoriet kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning, eller
– ska askan föras ut ur landet ska utförselhandlingarna visas upp.

Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen ska äga rum.

Hur kontrolleras att rätt kista, urna eller aska tas emot eller lämnas ut?

Kista: Kistor transporteras hit av personal från begravningsbyrån och ställs av dem in i kylrummet. Präst och vaktmästare kontrollerar att kistan finns på plats innan begravning. Präst kontrollerar  att det är rätt kista på plats vid en begravning genom att jämföra namn på kistan med beställningen för begravningen.

Urna: Hämtas av församlingens personal på krematoriet. Vid uthämtning av urna fylls formulär i och skrivs på. Hämtaren skriver på ett Askkvitto, jämför att uppgifterna stämmer överens med det som står på urnan. Vi får med oss ett identitetsbevis och ett utdrag ur kremationsjournalen.

Aska: Hämtas av församlingens personal på krematoriet. Vid uthämtning av aska fylls formulär i och skrivs på. Hämtaren skriver på ett Askkvitto, jämför att uppgifterna stämmer överens med det som står på urnan. Vi får med oss ett identitetsbevis och ett utdrag ur kremationsjournalen.

Varannan måndag hämtas askor/urnor av församlingens personal på krematoriet.

På en lista förs alla begravningar i församlingen in med namn, personnummer, begravningsdag, begravningsbyrå och plats för gravsättning. Listan uppdateras kontinuerligt. Uppgifterna hämtas från bokningsprogrammet. Utifrån uppgifterna görs en lista på vad som skall hämtas på krematoriet.

Krematoriet har förberett färdiga urnor och askor för hämtning.

Vid hämtning, kontrolleras vad som är klart och vad som inte är klart. Boken där alla avlidna församlingsbor förs in gås igenom för att se om det eventuellt finns någon direktkremerad att hämta för akt med urna eller direkt gravsättning.

Ekonomiavdelningen får vid årets slut en lista på alla uthämtade från krematoriet för bokföring till rätt konto.

Askor/ urnor ställs in i kapellets förvaring för askor/ urnor.

I Kapellet skrivs i loggboken vilka askor/urnor som hämtats/lämnats

Listan hämtaren har med sig till krematoriet kopieras och ges till kyrkogårdsförvaltningen och församlingsexpeditionen.

I liggaren på församlingsexpeditionen förs in att dessa askor/ urnor är hämtade.

Vem har tillgång till lokalen för förvaring?

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22