Återfyllning av grav

Hur lång tid efter gravsättningen sker återfyllningen av kistgraven?

Så fort begravningsgästerna har lämnat gravplatsen.

När återfylls en urngrav?

Så fort begravningsgästerna har lämnat gravplatsen.

Vad återfyller man graven med?

Urngrav återfylls med det uppgrävda materialet.

Kistgrav återfylls först med sand upp över locket, sedan med uppgrävt material och avslutas med ny gräsmattejord.

Hur återfylls graven?

Sand hälls på med hjälp av redskapsbäraren och en strutskopa. Uppgrävt material fylls nästan till marknivå. Avslutningsvis läggs gräsmattejord till en bit ovan marknivå. Efter en tid så jämnas marken så ny gräsmatta kan sås.

Brukar kistan gå sönder?

Kistan är hel vid igenläggningen. Med tiden så förmultnar den och faller ihop.

Behöver man gå ned i graven för att ta bort rasskydd?

Nej, det görs från marknivå.

Görs en gravkulle?

Det görs en gravkulle på ca 30 cm. Gravkullen jämnas ut till i nivå med övrig mark till våren eller om graven är grävd tidigt på våren, på senhösten.

Hur städas runt graven?

Genom krattning och bortforsling av gravgrävningsmaterial.

När tas kransar och blommor bort?

Vi väntar till att blommorna har vissnat.

Var lägger man kransar och blommor?

Antingen på graven efter det att den är återfylld eller vid kyrkväggen.

När återmonteras gravsten?

Gravstenen står kvar vid grävning och kan vid ny grav sättas dit så fort stenen är färdig. Liggande sten kan sättas tillbaka efter det att gravkullen är utjämnad.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22