Organisation och förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggnad där var och en får göra sin röst hörd och kan engagera sig och ta ansvar för församlingens liv och verksamhet.

Vart fjärde år är det kyrkoval och då kan alla som tillhör Svenska kyrkan och är över 16 år vara med och välja kyrkofullmäktige som har huvudansvar för kyrkans ekonomi och verksamhet i våra församlingar. Nästa kyrkoval hålls hösten 2021.   Vi har två församlingar: Ringarum och Valdemarsvik. Våra två församlingar har var sitt församlingsråd, som utsetts av kyrkofullmäktige.

Församlingsråden är församlingarnas styrelser vad gäller själva församlingsverksamheten, dvs gudstjänster, musikverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet m.m. Församlingsråden sätter alltså mål för verksamheten, disponerar anslag och följer upp verksamheten och fattar diverse övriga beslut som har med församlingsverksamheten att göra. Ordförande i Ringarums församlingsråd är Ingegerd Fyhrman och i Valdemarsviks församlingsråd Kristina Bergnehr.  

Våra församlingar samarbetar och utgör tillsammans en ekonomisk och personell enhet, ett s.k. pastorat, och därför finns det ett kyrkoråd utsett av kyrkofullmäktige. Ordförande i kyrkorådet är Anders Strand Gustafsson.

Förutom huvudansvar för ekonomi och personal har Kyrkorådet också ansvar för fastigheter och administration samt för begravningsverksamheten, dvs kyrkogårdar m.m.     Vid sidan av den folkvalda organisationen har kyrkoherden utifrån sin tjänst och vigning ett särskilt ansvar och ingår därför som självskriven ledamot i kyrkorådet och församlingsråden. 

Eftersom begravningsverksamheten är ett statligt uppdrag som kyrkan fullgör gällande alla, oavsett kyrkotillhörighet, finns ett begravningsombud som ska tillvarata de icke-kyrkotillhörigas intressen när det gäller begravningsverksamheten. Vårt begravningsombud heter Bror-Tommy Sturk.

Ledamöter

Här kan du hitta utsedda ledamöter och kontaktinformation till ordförandena i de olika råden.