Ungdomsprogram

Då de unga ledarna är sprida över en stor åldersspann träffas de yngre i samband med konfirmandträffarna kl 15:30-16:00 på torsdagarna jämna veckor för att delta i konfirmandundervisningen. De äldre ledarna samlas kl 18:00 i Valdemarsvik kyrka samma dag för att fira mässa och för att träffas. Vi äter tillsammans och planerar, utvärderar och utbildar oss i ledarskap. De äldre ledare som kan komma till undervisningen får göra det.

Unga ledarna är en aktivgrupp ca 25 st i församlingens tjänst och utgör en del av gudstjänstlivet. De ingår också i ”sockenkyrkan” som gudstjänstvärdar några gånger varje termin för att introducera konfirmanderna i gudstjänstens olika delar.

Som ett led i att träna samarbete paddlades havskajak vid Ekön i Gryts skärgård. Här har vi tränat kamraträddning.

Där emellan erbjuds de att ingå i stiftets ledarsatsning som pågår under tre år. Ungdomarna varvar praktik och teori kring sitt ledarskap vilket lett till att några arbetar i församling då de fått frågan.

Vi pilgrimsvandrar också till olika delar av Europa som t ex Taize i Frankrike (vart annat år) och någon annan pilgrimsvandring året efter. Vi har hittills varit i Trondheim i Norge, Milano och Assi i Italien och nu senast i Wittenberg i Tyskland.

Syftet med det som ungdomarna gör är att de ska växa i tro på Jesus och Gud samt att känna sig bekväma i församlingen och den världsvida kyrkan, de är ju kyrkans framtid!