Om ni ska viga er hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Vi behöver era personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ni anses ingå genom att boka vigsel hos oss.
  • För att vigas i Svenska kyrkan krävs som huvudregel att en i vigselparet är medlem i Svenska kyrkan. När vi gör den kontrollen behöver vi därför behandla uppgifter om medlemskap för minst en av er. Detta gör vi med stöd av 23 kap. 1 a § kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar. Uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan indikerar medlemmens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken en av er eller båda är medlem/medlemmar. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om medlemskapet till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.
  • För att kunna vigas behöver ni lämna in intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse i 4 kap. 5 § Äktenskapsbalken.
  • Efter vigseln lämnas ett vigselbevis till er. Underrättelse om vigseln skickas även till Skatteverket. Dessa behandlingar utförs med stöd av rättsliga förpliktelser i 4 kap. 7 och 8 §§ Äktenskapsbalken.
  • Efter vigseln kommer era namn att publiceras i församlingsbladet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Kontakta oss om ni inte vill att era namn ska publiceras

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om er är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, civilstånd och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om vigseln kommer att sparas i en så kallad vigselbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. Underlag till vigselboken gallras dock efter fem år.

Vilka rättigheter har ni?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.