Om ditt barn ska döpas hos oss

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Ett barn får döpas när vårdnadshavare är överens om att ett barn ska döpas till kristen tro.

Inbjudan till dop skickas enbart till barn med en eller flera vårdnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppgifter om sådana barn gallras vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad eller när vårdnadshavare innan dess begär att gallring ska ske.

Är ingen av vårdnadshavarna medlem i Svenska kyrkan behöver vårdnadshavarna vända sig till Valdemarsviks-Ringarums pastorat för att boka tillfälle för dop.                                                                                                                      

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet.

Uppgifter om barnet
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar) för barnets räkning.
  • Efter dopet kommer vi att föra in ditt barn i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du genom ditt barns dop ingår för barnets räkning.
  • Barnets namn kommer att publiceras i församlingsbladet efter dopet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Kontakta oss om du inte vill att barnets namn ska publiceras i församlingsbladet.
  • Barnets namn samt datumet för dopet görs tillgängligt på ett dophjärta i kyrkan där barnet döptes.
  • Barnets namn kan komma att läsas upp i kyrkan vid efterföljande gudstjänst. Kontakta oss om du inte vill att så ska ske.
  • I och med dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan, för mer information om personuppgiftsbehandling vid medlemskapet se vår information Om du är medlem i Svenska kyrkan. 

Uppgifter om genomfört dop indikerar den döptes religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

Uppgifter om eventuell fadder
Den som döps kan ha en eller flera faddrar som antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon eller e-post. Personuppgifterna lämnas av den som gör dopanmälan. 

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, civilstånd, e-postadress, telefonnummer och postadress.

För barn rör det sig om namn, personnummer, datum för dop, namn på eventuell fadder och religiös övertygelse.

För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om barnet, vårdnadshavarna och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Dophjärtan tas ned årligen.

Vilka rättigheter har ni?

Valdemarsviks-Ringarums pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se 
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling
https://www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum/personuppgiftsbehandling 
Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.