Någon klubbar med en ordförandeklubba.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Organisation och ledning

i Valbo-Hedesunda pastorat

Valbo-Hedesunda pastorat består av Valbo församling och Hedesunda församling och ingår i Uppsala stift och är en del av trossamfundet Svenska kyrkan.

Grunden i Svenska kyrkans organisation
är församlingarna. I Svenska kyrkan finns det drygt 1 300 lokala församlingar. Den grundläggande uppgiften för alla är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkoherden är pastoratets högste chef och ansvarar för ledning, samordning och tillsyn.

Kyrkofullmäktige

är det högsta beslutande organet i pastoratet. En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga vilket innebär att vem som helst kan komma till mötet och lyssna.

Framförallt beslutar kyrkofullmäktige om: 

  • godkännande av församlingsinstruktionen
  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnd

Kyrkorådet

är pastoratets styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska också verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkorådet ska framförallt:

  • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta pastoratets egendomar
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om det inte har uppdragits åt någon annan

Församlingsråden

är ganska nytt i Svenska kyrkan. De ska finnas i pastorat som består av flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter men de kan också få uppgifter från den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras uppgifter av kyrkorådet. I Valbo-Hedesunda pastorat finns det två församlingsråd, Valbo-Forsbacka församlingsråd och Hedesunda församlingsråd. Församlingsråden viktigaste funktion är att vara församlingarnas lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten. Genom församlingsråden får medlemmar med engagemang för den kyrkliga verksamheten ett forum för demokratiskt inflytande.

Församlingsrådens speciella uppgifter är bland annat: 

  • att utse kyrkvärdar
  • att besluta om ändamål för församlingskollekter
  • godkänna förslag om ändringar av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet

Här kan du läsa fakta om Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige

i Valbo-Hedesunda pastorat

Kyrkorådet

i Valbo Hedesunda pastorat

Hedesunda församlingsråd

i Valbo-Hedesunda pastorat

Valbo församlingsråd

i Valbo-Hedesunda pastorat

Församlingsinstruktion - Vad vill vi? Vad gör vi?

Ta del av Valbo-Hedesundas pastorats församlingsinstruktion och läs mer om hur vi vill verka.

Fakta om kyrkan

Låt statistik, ekonomi och historia berätta mer om Svenska kyrkan.

Ordförklaringar

Församling: grundläggande lokal gudstjänstgemenskap
Församlingsinstruktion: varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion enligt 57 kap §5-7 i Kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning. Länk till Valbo-Hedesunda pastorats församlingsinstruktion
Förtroendevald: betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och olika verksamheter.
Kyrkoherde: prästvigd ledare för en fristående församling eller ett pastorat
Kyrkoordningen: är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan
Pastorat: en eller flera församlingar, leds av en kyrkoherde
Svenska kyrkan: är sedan 1527 en evangelisk-luthersk kyrka, räknas som folkkyrka och är Sveriges största trossamfund. Svenska kyrkan har 13 stift varav Uppsala är ärkestift med två biskopar (ärkebiskopen och biskopen i Uppsala stift)