Dina rättigheter - GDPR

Läs mer om dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR.

rätt till tillgång

Du har alltid rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår ska du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat:

 • Ändamål med behandlingen

 • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Om personuppgifterna överförs till en extern mottagare

 • Hur länge Valbo-Hedesunda pastorat planerar att behandla dina personuppgifter

 rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:

 • Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för

 • Du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen

 • Du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre

rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:

 • Under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet

 • Om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas

 • Om Valbo-Hedesunda pastorat inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Valbo-Hedesunda pastorat berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

 
rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sen överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar.

Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Valbo-Hedesunda pastorat

Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

rätt att göra invändningar 

Valbo-Hedesunda pastorat behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du har rätt att när som helst, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.

Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Övriga rättigheter

rätt att dra tillbaka samtycke

Om du har samtyckt till att Valbo-Hedesunda pastorat får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.