Köpinge kyrka med gröna träd i bakgrunden och svarta moln på himmelen.
Foto: Anette Hansson

Köpinge kyrka

Köpinge - en by som en gång i tiden livnärde sig på köpskap och handel utmed Vramsån.

Kyrkans öppettider i Köpinge

Vid önskemål om besök i Köpinge kyrka, kontakta  vaktmästaren Fredrik Arildsson:
tisdag till fredag kl. 8-15.30
tel: 044-24 64 48
sms: 0705-19 01 72
e-post: fredrik.arildsson@svenskakyrkan.se

Under helger är kyrkan öppen vid gudstjänst.

Inga kontanter?
Nu kan du enkelt använda dig av swishnummer 123 368 11 52, när du ska ge kollekt i kyrkan.

Besökande till kyrkan
Kyrkan rymmer max 260 personer.

 

 

Köpinge kyrkbys historia sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Vramsån, som flyter genom samhället, har varit en livsnerv i byns liv och har under tidigare epoker fört båtar och handelsmän med sig. Därför har byn fått sitt namn av den köpenskap och handel som skett utmed åns stränder.

Köpinge kyrka är en av de många vackra medeltidskyrkor, som det finns många av på Kristianstadsslätten.
Byggnaden härrör till större delen från 1100-talet, men redan tidigare kan där ha legat en träkyrka på samma plats. Ekplankor som sitter inmurade i övre och nedre tornrummet, kan enligt expertisen vara rester från en stavkyrka, som i så fall varit den nuvarande kyrkans föregångare.
                                                                
På senare delen av 1100-talet beslutade sig sockenmännen för att bygga en större och stabilare kyrka. Den uppfördes i gråsten och i den romanska byggnadsstilen.Kyrkan byggdes i tre delar: Långhus, korhus och absid. I långhusets västra del byggdes tornet, ursprungligen för försvarsändamål, men det fick så småningom inrymma de kyrkklockor, som skulle kalla församlingsborna till gudstjänst.

Medeltida fönster var små och släppte in sparsamt med ljus. Ett av de ursprungliga fönstren är bevarat på korets norra vägg, och här kan man få det intryck hur det såg ut invändigt på medeltiden.
Kyrkans huvudingång var från början på södersidan, och en längre ingång på norra sidan, men båda dessa är nu igenmurade. Under tornet, på södra väggen, kan man se spår av ytterligare en dörr. Dörren i absiden härstammar också från kyrkans äldsta tid.

Redan under 1200- eller 1300-talet skedde den första tillbyggnaden till kyrkan.
Det behövdes ett förrum eller ”vapenhus”, där vapnen kunde läggas, innan man gick in i kyrkorummet.
Kyrkans västra del byggdes till. Huvudingången förlades till en dörr i vapenhuset, vilket än i dag fungerar som sådan. Genom denna tillbyggnad kom tornet att hamna inne i byggnadskroppen, vilket skiljer Köpinge kyrka från många andra kyrkor från denna tid.

På 1400-talet uppfördes pelare och valv av tegel. Några år senare, omkring 1470, tillkom de valvmålningar, som med sina färger och omväxlande motiv ger valven värme och liv.
Valvmålningarna framtogs och konserverades vid en restaurering 1899, efter att ha varit gömda under kalklagren i ungefär 350 år. Det blev en ganska hård restaurering med påmålning och utfyllnad där motiven var otydliga. De skarpa färgerna tonades dock ner något vid restaureringen 1953-1954.

På 1500-talet tillkom kyrkans norra sidoskepp. Omkring 1560 lär Arild Ugerup bygga ett gravkor åt sig och sin släkt, som nu utgör kyrkans norra sidoskepp. Arild Ugerup var son till Axel Ugerup, en stormanssläkt, där fadern Axel var riksråd och landsherre i de skånska landskapen.Vid restaureringen 1859  murades gravkammaren igen, en del av kistorna flyttades ut till kyrkogården och rummet ändrades om till kyrkorum med bänkar.

På grund av befolkningstillväxten blev kyrkan vid slutet av 1700-talet för liten – norra korsarmen var ännu gravkor – och av utrymmesskäl genomfördes år 1796 en tillbyggnad i söder, ungefär lika stor som den norra korsarmen. Denna dekorerades med stiliserade blomsterrankor vid restaureringen 1899.
Köpinge kyrka har nu blivit en korskyrka. Bortsett från kyrkans pannrum, som uppfördes på korets norrsida omkring 1880, har kyrkans exteriör sedan dess inte förändrats.
Äldst av kyrkans inventarier är den s. k. Köpingemadonnan, en skulptur i ek, som föreställer Maria med den från korset nedtagne Frälsaren i sina armar. Den dateras till omkring 1430.

Prediksstolen är av tidig renässans och antas härstamma från samma tid som altarretablet.
De tillkom enligt inskription år 1600. Den nuvarande dopfunten är av vit marmor och tillkom på 1800-talet.

I tornet finns två klockor. Storklockan är rikt dekorerad och av inskriptionen framgår att den blev omgjuten 1740. Lillklockan göts och skänktes 1693. Kyrkan har också en förnäm nattvardskalk, vars skaft och fot är tillverkade i Köge i början av 1600-talet.

1953-1954 genomgick kyrkan åter en stor  restaurering och principen var då att så långt som möjligt återställa kyrkan med inventarier i ursprungligt skick.

2010 genomfördes en restaurering av Köpinge kyrka. 
Den södra och norra korsarmen plus långskeppet renoverades.Jordvärme har installerats och södra korsarmen har gjorts om till en liten kyrka i kyrkan med en ny glasvägg och ny sakristia. En plats för alla förrättningar, men för de mindre sällskapen och en intimare känsla. Här har altaret fått sin plats.

Ett nytt altare, en gemensam skapelse från Studio Glashyttan i Åhus och Zaar Granit i Sibbhult har fått ta plats i Gärds Köpinges nyrenoverde kyrka. Nästan tusen år skiljer mellan kyrkans äldsta byggstenar och det nya altaret.

Köpinge kyrkas nya altare

Kyrktaxi

Taxi

Ring "Åk Taxi" på tele. 044-123 000 om Du vill ha skjuts. 

Du kan bara ta Kyrktaxi till verksamheter i din församling!