Församlingshem

I församlingen finns två församlingshem

Granstugan, Dösjebro

Församlingshem och pastorsexpedition.