Val av gravplats

Människor har olika önskemål

Kristna, muslimer, hinduer, buddhister, sikher, judar, bahaier, taoister, icke-troende, ateister; alla har olika traditioner eller önskemål om hur den avlidna skall begravas.

Uppvidinge pastorat kan som huvudman för begravningsverksamheten inte tillfredsställa alla önskemål inom vårt förvaltningsområde. För närvarande finns det enbart traditionella begravningsplatser för kristna och icke-troende. För övriga önskemål hänvisar vi till Hovshaga begravningsplats i Växjö där det finns gravkvarter för muslimer, katoliker och bahaier.

MEN vi arbetar nu för att skapa en muslimsk begravningsplats vid Skogskyrkogården i Åseda. 

Följande gravskick finns inom förvaltningsområde

Kistgravplats

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. En kistgravplats är en enskild gravplats för gravsättning av kistor eller askurnor.

Gravbrev utfärdas på 25 år och gravrätten kan därefter återlämnas eller förlängas. För närvarande kostar förlängning av gravrätt i 15 år 1000 kr.

Markytan på gravplatsen är cirka 125 cm x 250 cm. Minsta gravdjup bestäms på så sätt att det måste finnas plats för återfyllning av minst 1 meter jord på kistan.

Om så önskas kan en gravsten monteras efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen.

- Anhöriga får närvara vid gravsättningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot betalning.

Urngravplats

Urngravplatser är numera den vanligaste gravplatstypen.

Gravbrev utfärdas på 25 år och gravrätten kan därefter återlämnas eller förlängas. För närvarande kostar förlängning av gravrätt i 15 år 1000 kr.

Markytan på gravplatsen är cirka 125 cm x 125 cm och rymmer alltså plats för flera urnor. Någon bestämmelse om minsta gravdjup för gravsättning av urna finns inte men vanligt gravsättningsdjup är 0,8 till 1,0 m. En rekommendation är att det alltid ska finnas plats att återfylla med 0,5 m jord ovanpå urnan.

Om så önskas kan en gravsten monteras efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen.

- Anhöriga får närvara vid gravsättningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot betalning.

Minneslund

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner.

Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt (inget gravbrev).

Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.

Askans läge i minneslunden markeras inte och gravstenar och planteringar får inte förekomma.

- Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på den gemensamma smyckningsplatsen som huvudmannen anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär. Den ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt (inget gravbrev).

Askan gravsätts antigen utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material på ca 80 cm djup.

I Lenhovda sätts ett glasblock med namn upp till en kostnad av 1 300 kr.

I Åseda samt Älghult sätts en namnplatta i brons upp till en kostnad av 2600 kr.

Beställning samt montering av glasblock/bronsplatta ordnas av kyrkogårdsförvaltningen och tas bort efter 25 år.

- Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på den gemensamma smyckningsplatsen som huvudmannen anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravplats, Nottebäcks kyrkogård

Askgravplatsen i Nottebäck består av tre stenpelare med plats för 10 namnskyltar per sida med som mest två stycken namn per skylt. Vid varje sida av stenpelarna finns det totalt plats för 20 stycken urnor/askor och det finns möjlighet för make/maka/sambo att gravsättas bredvid varandra.

Detta är en gravsättning med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år med garanterad plats för som mest 2 urnor/askor per plats. Gravrätten får därefter förnyas av gravrättsinnehavaren på de villkor som huvudmannen beslutat.

Vid gravsättning får anhöriga välja vid vilken stenpelare, och på vilken sida av stenpelaren, man önskar att gravsättning ska ske. Anhöriga får närvara vid gravsättningen och blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får läggas på anvisad plats.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen.

Endast lösa, levande blommor och levande ljus får placeras på anvisad plats i hållare. Man får inte plantera växter, lägga ut kransar, ställa ut ljuslyktor eller liknande på askgravplatsen.

Den gravsattes namn får sättas upp på stenpelaren i askgravplatsen vid den sida där gravsättningen har skett till en kostnad av för närvarande 3700 kronor. Titlar eller smeknamn är inte tillåtet på namnskylten. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för beställning av namnskylten och monterar när vädret tillåter. Om en ny gravsättning sedan sker inom platsen och ett namn ska läggas till på namnskylten, görs efter beställning en ny skylt till den då gällande avgiften och gravrätten förlängs i 25 år.

Detta är en gravrätt med tydliga begränsningar enligt ovan. Orsaken till det är att det är flera som har gravrätt bredvid varandra inom Askgravplatsen. Om du själv vill välja utformning, växter och smyckning på din gravrätt, så ska du inte välja detta gravskick. Vi rekommenderar då i stället en urngravplats eller liknande.


Sammanställning av pastoratets gravplatstyper 

Åseda kyrkogård: A+B
Åseda Skogskyrkogård: A+B+C+D
Nottebäck kyrkogård: A+B+C+E
Granhult kyrkogård: A+B+C
Lenhovda kyrkogård: A+B+C+D
Herråkra kyrkogård: A+B
Älghult kyrkogård: A+B+C+D

Kistgravplats (A)
Urngravplats (B)
Minneslund (C)
Askgravlund (D) 
Askgravplats (E)

Gravplatsvisning

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder kostnadsfritt en gravplatsvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats som känns bra. Ta gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningen eller kyrkvaktmästarna och boka tid i förväg.

Vi kan såklart även svara på frågor som rör olika gravskick.

Åseda kyrkogård och Skogskyrkogården

Sofia Larsson 0474-124 59
Jacob Sköld Blomfeldt 0474-124 60

Nottebäck kyrkogård och Granhult kyrkogård

Adam Svensson 0474-124 65
Peter Larsson 0474-124 69

Lenhovda kyrkogård och Herråkra kyrkogård

Martin Johnsen 0474-124 62
Helga Bensch-Giesemann 0474-124 68

Älghult kyrkogård

Charlotte Sundin 0474-124 75
Mikael Johansson 0474-124 63