En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förtroendevalda

Församlingen är kyrkans bas. Församling består av människor. Några av dessa får uppdraget att ta ansvar för beslut om församlingens arbete och liv. Det är att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. Mer om det kan du läsa i stycket om "Svenska kyrkans demokratiska organisation. Men också se vilka som är med i våra församlingsråd, i kyrkorådet, vad de beslutar m.m.

Svenska kyrkans demokratiska organisation

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt. Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2021. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2022 till och med 2025.

I varje pastorat är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften, lämnar förslag på begravningsavgift till kammarkollegiet och fördelar ekonomiska anslag till verksamheten. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna i kyrkorådet.

Kyrkorådet ansvarar för verkställandet av besluten som kyrkofullmäktige fattar och har bland annat det löpande ansvaret för ekonomin, tar fram budgetförslag och utser ledamöterna i utskott och kommittéer.

Varje församling har också ett församlingsråd som inspirerar och utvecklar församlingsarbetet. Kyrkofullmäktige beslutar – efter nomineringsmöten – om ledamöter i församlingsråden.