Foto: Lói Stefánsson

Alla måste gravsättas

Vad ingår i begravningsavgiften?

Staten vill garantera alla medborgare i Sverige en värdig begravning. Verksamheten finanseras via den lagstadgade begravningsavgiften som alla betalar genom skatten; oavsett om man tillhör något trossamfund eller inte. Den första janurai 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift i Sverige enligt beslut i riksdagen. Kammarkollegiet har fastställt begravningsavgiften till 24,2 öre per beskattningsbar hundralapp för år 2022.

Det är Svenska kyrkan som på uppdrag av staten är huvudman för begravningsverksamheten, med undantag av Stockholm och Tranås, där begravningsverksamheten är kommunal. Det är folkbokföringen som styr vilken huvudman (församling/pastorat) som ansvarar för begravningsverksamheten inom förvaltningsområdet.

Verksamheten, som är helt fristående från Svenska kyrkans egen verksamhet som trossamfund, omfattar att anordna tillräckligt antal gravplatser; även för dem som inte tillhör något kristet samfund, att ta emot stoft (avlidna) för förvaring och visning (så kallat bisättningslokal), att sköta gravsättning och kremering samt att tillhandahålla en värdig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

I begravningsverksamheten ingår vidare att tillhandahålla personal, byggnader, maskiner, administration och allt annat som behövs för verksamheten. Även nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av begravningsplatsernas allmänna ytor samt vård och bevarande av kulturhistorisk särskilt värdefulla gravplatser ingår. Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten. Däremot ingår att ha viss tillsyn över dessa gravplatser.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges Länsstyrelsen rätt att inspektera verksamheten och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs. Ett begravningsombud för Uppvidinge pastorat är utsett av Länsstyrelsen. Begravningsombudets uppdrag är även att granska hur församlingen tar till vara de personers intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud för Uppvidinge pastorat:
Ingemar Petersson
070-663 91 22
ingemar.p@hotmail.com

 

Detta ingår i begravningsavgiften 9 KAP 6 § BEGRAVNINGSLAGEN

• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25
• Gravsättning (gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav)
• Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett. Ett undantag är transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
• Kremering
• Lokal för förvaring och visning av stoftet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

De tjänster som är utan kostnad i församlingen där man är folkbokförd har man också rätt att få i annan församling i Sverige, om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

• Kista och svepning (kistläggning)
• Transport till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
• Annonsering (om så önskas)
• Kistdekoration (om så önskas)
• Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
• Minnesstund (om så önskas)
• Urna
• Gravsten eller annan fast gravanordning (om så önskas)
• Skötsel av gravplats