En grävmaskin i arbete på vintrigt underlag

Utvecklingsprojekt 2019-2023

Den hittills största satsningen på att utveckla gården genomfördes från hösten 2019 till våren 2023.

Processen i korthet

 • I oktober 2019 beslutar stiftsstyrelsen en projektplan med målsättning att utveckla verksamheten, restaurera fastigheterna samt öka beläggningsgraden för att gården ska bli ekonomiskt bärkraftig.

 • I juni 2020 presenterar utvecklingsprojektet en förstudierapport med utgångspunkt från verksamhetens behov och önskemål från tillfrågade referensgrupper.

 • Som en effekt av tre månaders uteblivna intäkter på grund av Coronapandemin stänger stiftsgården ner helt den 15 juli 2020. På så vis kan renoveringsarbetet få fullt utrymme och koncentreras till 1,5 år istället för att pågå parallellt med ett öppethållande under längre tid.

 • Investeringskalkylen för att genomföra förstudien presenteras i mitten av oktober 2022. Enligt beräkningarna landar kostnaden på 40-60 miljoner kronor, varav ca 25 miljoner avser en ”underhållsskuld” sedan senaste utvecklingslyftet 1995.

 • Stiftsstyrelsen beslutar den 29 oktober 2020 att pausa projektet och beställer en vidare utredning för att hitta mindre kostsamma alternativ för att möjliggöra gårdens framtid.

 • Vid Egendoms- och fastighetsutskottets samt Arbetsutskottets möten i början av februari 2021 presenteras fem olika utredningsalternativ samt resultatet av en enkätundersökning som visar församlingarnas behov och ambitioner om att nyttja gården. Utskotten förordar att gå vidare med två av de utredningsalternativ som arbetats fram, det vill säga:

  • Fortsatt verksamhet som tidigare – utan standardhöjning, men med nödvändiga underhållsåtgärder
  • Utvecklad verksamhet inklusive renoveringsåtgärder enligt delar av förstudie
 • Den 27 maj 2021 beslutar kyrkofullmäktige att extern finansiering av gården ska utredas. Man ger också bifall till att försöka hitta andra aktörer som vill bilda en sammanslutning, ett s k konsortium, för att göra gemensam sak i att rädda gården.

 • Utvecklingsprojektet anlitar konsultföretaget HOPS Management, specialister på verksamhetsutveckling inom hotell och restaurang. Uppdraget är att hitta tänkbara finansiärer, investerare och sponsorer samt eventuella förslag på aktörer att samverka med. 
 • Vid stiftsfullmäktiges möte den 11 november 2021 fattades två viktiga beslut kring stiftsgårdens framtid: fastigheterna säljs till stiftsorganisationens nybildade aktiebolag och stiftsstyrelsen ges möjlighet att satsa 30 miljoner av eget kapital. 

 • I slutet av december 2021 återupptas utvecklingsprojektet med projektering och byggstart i januari 2022

 • Den 1 november 2022 undertecknar Svenska kyrkan i Uppsala stift och Svenska Turistföreningen ett samarbetsavtal kring stiftsgården i Undersvik. Avtalet innebär att Svenska Turistföreningen hyr gården av Uppsala stift och tar över driften av den operativa verksamheten.

 • Från och med den 1 april 2023 välkomnas inomkyrkliga grupper att återbesöka gården i STF:s regi. 

 • Öppning för allmänheten är planerad till den 1 september 2023, läs mer på Svenska Turistföreningens webbplats.