Nyhetsförmedlingen i Uppsala stift för 200 år sedan

Hur spreds kyrkliga nyheter inom stiftet för 200 år sen? Hur visste församlingarna vad som skulle ske?

Foto: Uppsala stift

De två publiceringsmedia som fanns i Uppsala stift på den tiden: domkapitlets cirkulär och stiftstidningen för 1796, ger svar på frågan.

Informationsflödet för drygt 200 år sedan, var mycket annorlunda än den informationsexplosion, vi ser i dagens samhälle. 1769 gavs första numret av Dagligt Allehanda ut, som var Sveriges första dagliga tidning. Ännu äldre var Stockholms Post-Tidningar, som utkom först två, sedan tre dagar i veckan. 1760 började den också med svenska nyheter. 1821 bytte tidningen namn till Post- & lnrikes Tidningar.

Kyrkliga nyheter spreds alltså genom domkapitlens cirkulär och genom stiftstidningar, som i regel också gavs ut av någon person med anknytning till domkapitlet, inte sällan konsistorienotarien. Dessa tidningar började komma ut först i Linköpings stift (1756), sedan i Västerås stift (1769) och i Växjö stift (1776). I Uppsala, Göteborgs och Karlstads stift började utgivningen under 1780-talet.

Kyrkan hade en egen postgång, den så kallade cursen. Sedan prostarna fått försändelser från Uppsala bars beställda böcker, brev till prästerna, domkapitlets cirkulär och stiftstidningen i en låst postväska från prostens prästgård vidare till nästa kyrkoherdeprästgård.

Varje kyrkoherde hade nyckel till kontraktsväskan och tog upp vad han skulle ha och lade ned det som skulle skickas iväg. Det var klockarna som förde postväskan från prästgård till prästgård när det fanns behov av denna postgång. Den kallades ibland for "klockarposten". Så fungerade post- och nyhetsförmedlingen fram till 1870-talet, då Postverket fick hela ansvaret för postgången i landet.

Uppsala domkapitels cirkulär kom regelbundet ut i tryckt form från 1753 och benämndes då Memorial til Ven. Clerum i Upsala Stift.

Efter ärkebiskop Samuel Troilius bortgång i januari 1764 började memorialen numreras, vilket fortsatte till och med N:o 307, Memorial til Ven. Clerus Ärke-Stiftet daterat 21 januari 1806.

Vid ärkebiskop Jacob Ax. Lindbloms tillträdde i maj 1806 ändrades benämningen till Upsala DomCapitels Circulairer till Presterskapet i Erkestiftet med ordningsnummer inom varje år. Denna form med årtal och nummer fanns kvar på domkapitlets cirkulär till och med år 1991.

I slutet av år 1796 hade Upsala Ärke-Stifts Tidningar givits ut i nio års tid. Vid denna tid gavs det ut ett nummer i månaden.

Tidningen ger uppgifter om bland annat prästvigningar, pastoralexamen, förordnanden, prästtillsättningar och kungliga utslag av allmänt intresse. För prästerna var notiserna om dödsfall, prästval och fullmakter viktiga, eftersom dessa gav information om var det fanns möjligheter till befordran.

(Text av Ragnar Norrman)

Utdrag från "Småskrifter 2/1996", utgiven av Stiftshistoriska sällskapet i Uppsala.

Källförteckning