Foto: Henrik Zetterberg

Miljöarbete

Miljötänket är genomgående i all vår verksamhet, både kort- och långsiktigt.

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden.

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdars miljöarbete

Uppsala kyrkogårdar sköter marken både vid kyrkor och kyrkogårdar. Det försöker vi göra med hänsyn till både kulturmiljö, ekologi och ekonomi.

Miljötänkandet är genomgående i all vår verksamhet, både kortsiktigt och långsiktigt. Det påverkar allt från inköp och användande av maskiner till val av växter. Omtanken om miljön återspeglas bland annat i att ogräsbekämpningsmedel enbart används i undantagsfall, istället rensas gångar och gravar manuellt.

Allt komposteringsbart trädgårdsavfall går till kyrkogårdarnas egen kompostanläggning. Här sorteras, finfördelas, syresätts och vattnas materialet. Slutligen blandas komposten med sand och torvmull för att framställa den fina jord som vi använder till planteringar och jordförbättring.

Vi strävar efter att hålla utsläppen så låga som möjligt, därför använder vi så långt det är möjligt eldrivna arbetsfordon. I de fall det inte är möjligt att använda el väljer vi istället miljöbränslen.

Miljöarbete och krematoriet

Krematoriet började byggas 1963 och stod klart två år senare. 2000 renoverades krematoriet med nya ugnar och rökgasrening. Det görs regelbundna mätningar så att utsläppen av rökgaser från anläggningen håller godkända nivåer.

Överskottsvärmen från rökgaskylaren leds sedan år 2014 via värmeväxlare till Uppsalas fjärrvärmenät. För uppvärmning använder anläggningen svensktillverkat biodiesel BIO/RME 100, ett fossilfritt bränsle.

Krematoriet har enligt miljöbalken tillstånd för 3500 kremationer per år.

Läs mer om uppsala kyrkogårdars miljöarbete

Här hittar du en fullständig sammanställning om miljöarbetet.

Miljöarbetet på Uppsala kyrkogårdar (PDF)

Ängsmarken, en vänlig grönska

På Uppsala kyrkogårdar försöker vi hitta olika sätt att gynna den biologiska mångfalden. Ett sätt är att släppa upp gräsytor och börja sköta dem som äng. Alla som har en gräsplätt till övers kan prova. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Kyrkogårdarnas gröna kulturarv

Kyrkogårdarnas grönska utgör ett unikt kulturarv som bör tas tillvara, vårdas och utvecklas. Träden och växterna ger en biologisk mångfald samt rekreativa och kulturhistoriska värden.

Upplev naturen och var med och skapa biologisk mångfald

Biologisk mångfald, vad är det och varför är det viktigt? Vad kan vi göra för att stärka den biologiska mångfalden?

Återanvändning av gravstenar

Det finns ett varierande utbud av gravstenar att välja bland. Möjligheten att återanvända en gravsten är ett alternativ som både sparar på miljön och bevarar kyrkogårdarnas karaktär.

Plantera hållbara perenner med historia

De spirar år efter år och bäddar in såväl trädgård som kyrkogård i lummig grönska. Dessutom utgör de en viktig del av vår historia. Med perenner är möjligheterna många.

Hållbara val – bränslebyten, ändrade körscheman, samkörning

Ibland är det möjligt att genomföra ett bränslebyte utan att helt byta ut hela maskiner. Här kan du läsa mer om hur vi på Uppsala kyrkogårdar arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Uppsala kyrkogårdars kompostanläggning.

Kompost, ett naturligt kretslopp

Genom att kompostera trädgårdsavfallet blir det möjligt att dra nytta av mull och näringsinnehåll, vilket ger stora miljömässiga fördelar. Vad är nyckeln till att lyckas med en kompost? Här kan du läsa om hur det kan gå till.

Användning av kemikalier och klimatsmart ogräsbekämpning

Det är viktigt att komma ihåg att vi använder oss av olika kemikalier i vår vardag och att vi inte skulle klara oss utan dem. Men det finns också kemikalier som vi kan klara oss utan och ersätta med andra metoder.