Så styrs Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

I Umeå finns sex församlingar. De utgör tillsammans Svenska kyrkan i Umeå, eller Umeå pastorat som är det officiella namnet.  

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Umeå är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Läs mer om Kyrkofullmäktige>

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Läs mer om Kyrkorådet>

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Läs mer om församlingsråden>

En bild över ledning och styrning i Svenska kyrkan i Umeå

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det Svenska kyrkan i Umeås högsta beslutande organet. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

För förtroendevalda

I Teams finns kallelser, övriga handlingar och information som rör ditt uppdrag. Logga in via office.com