Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan beviljas till externa organisationer med anknytning till Svenska kyrkans uppdrag som Umeå pastorat samverkar med eller har gemensamt intresse med.

Principerna för organisationsbidraget fastställdes av kyrkorådet 2015-04-29. 

  • En ram för bidragets storlek bestäms varje år och framgår i de årliga budgetriktlinjerna.
  • Dessa regler gäller även för organisation för vilken Umeå pastorat är huvudman eller organisation som pastoratet är medlem i.

Redovisning av bidrag

Organisation som har beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget har använts genom insändande av årsredovisning/verksamhetsberättelse till Svenska kyrkan i Umeå.

Ansökan

  • Ansökan bereds i den ordinarie budgetprocessen.
  • Ansökan ska åtföljas av
    a) Preciserad total budget, där det sökta bidragets storlek tydligt anges, samt motiveras.
    b) En tydlig beskrivning av vad bidraget ska användas till.
  • Ansökan till nästkommande år ska insändas till Umeå pastorat senast den 31 maj.

Skicka ansökan till
Umeå pastorat
Box 525
90110 Umeå

Eller via e-post till umea.pastorat@svenskakyrkan.se skriv ”Organisationsbidrag” i ämnesraden.