Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljö och miljödiplomering

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.

Vi vill ta vårt ansvar för miljö och hållbarhet genom att bli miljödiplomerade, vilket vi blev den 18 maj 2017. Det handlar om att se över hur vi kan förändra våra verksamheter och sätt att arbeta så att de blir mer hållbara. Därför finns det i Svenska kyrkan i Umeå en miljödiplomeringsgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerade måste organisationen uppfylla vissa kriterier och nått vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv. Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela Guds skapelse. 

Vad händer nu?

Diplomeringen är uppdelad i tre faser. Svenska kyrkan i Umeå har klarat av fas 1 och blivit miljödiplomerade. Fas 1 innehöll en nulägesbeskrivning indelat i sju områden, se nedan. Utifrån dem har övergripande mål, som ska gälla i många år, och delmål tagits fram. Delmålen nåddes under våren 2017 och Svenska kyrkan i Umeå miljödiplomerades i juni 2017. 

Personal och förtroendevalda har att utbildats i hållbarhetsfrågor, rutiner har skapats och långsiktiga mål fastställts. En viktig del i arbetet är att göra miljöarbetet till en självklar del i kyrkans framtida arbete.

Nu går vi in i fas 2 som innebär att vi höjer miljökraven och sätter vassare mål.

Övergripande mål och delmål 2017

PASTORALT MÅL

Vårt arbete med gudstjänster, diakoni, undervisning och mission genomsyras av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Delmål:
Inom pastoratets församlingar ska Umeå stadsförsamling etablera en tillsammansodling vid Ersbodakyrkan och Umeå ladsförsamling använda materialet "naturkyrkis" i barnverksamheten.

FÖRVALTNING OCH EKONOMI

Vi ska successivt öka transparensen och den systematiska mätbarheten - både intern och externt. Det ska vara enkelt för människor att få vetskap om hur Svenska kyrkan i Umeå arbetar med miljö­och hållbarhet.

Delmål: 
Årsredovisningen ska synliggöra ett hållbarhetsperspektiv

FASTIGHETER

Våra fastigheter ska vara så energieffektiva som möjligt. Den el vi använder ska vara miljövänlig. Vid ny- och ombyggnationer samt underhåll ska vi alltid överväga miljövänliga och hållbara material.

Delmål:
Göra en genomgång av befintlig belysning och föreslå alternativ som förbrukar mindre energi där så är möjligt, samt upprätta en tidplan och budget för hur dessa förslag ska genomföras. 
Göra en plan för att resursmässigt påbörja en uppföljning av energi per fastighet. 

KYRKOGÅRDAR OCH MARKANLÄGGNINGAR

Våra kyrkogårdar och markanläggningar ska drivas och underhållas med hänsyn till miljö och hållbar utveckling så långt det är möjligt.

Delmål:
Policy för nyinköp av maskiner och fordon ska tas fram med fokus på miljövänliga alternativ. 

VAROR OCH TJÄNSTER

Vid inköp av varor och tjänster ska vi, så långt det är möjligt, köpa miljömässigt och socialt hållbara alternativ. När dessa inte finns att tillgå ska vi överväga att inte göra inköp.

Delmål: 

  • Utbildning: En person i varje kyrka ska vara Fairtrade-ambassadör. 
  • Serveringsverksamheten ska följa certifieringskraven för KRAV på längstanivån (25% av alla inköp ska vara KRAV).
  • Minska det totala antalet inköp för att spara olika resurser och för att detta ska en ny inköps- och upphandlingsansvarig person utses.
  • Vid måltider inom pastoratet ska klimatsmart mat serveras i större utsträckning.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATION

All transport ska ske så miljövänligt som möjligt. Parallellt med detta eftersträvar vi att även minska vårt resande.

Vid nyanskaffning av maskiner ska fordon som drivs med miljövänliga drivmedel prioriteras.

Delmål: 
Göra en uppföljning under 2017 av tillämpningen av nyligen antagen resepolicy. 

KEMIKALIER OCH AVFALL

Vi ska reducera antalet miljö- och hälsofarliga kemikalier samt eftersträva att använda kemikalier som gör minimal skada på miljö och hälsa. Vi ska ha långtgående avfallssortering, utifrån givna förutsättningar.

Delmål:

  • Skapa större möjligheter till sopsortering i pastoratets fastigheter. 
  • Upprätta en digital förteckning över alla kemikalier. 
  • Pastoratets förskolor ska vid inköp av leksaker kontrollera att dessa är giftfria.

 

För mer information, kontakta

Christofer Sjödin

Christofer Sjödin

Svenska kyrkan i Umeå

Studentpräst, Kyrkan på Campus, Ålidhemskyrkan