Miljö och miljödiplomering

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.

Vi vill ta vårt ansvar för miljö och hållbarhet genom att bli miljödiplomerade, vilket vi blev den 18 maj 2017 (fas ett) och den 14 maj 2019 (fas två).

Miljöarbetet handlar om att se över hur vi kan förändra våra verksamheter och sätt att arbeta så att de blir mer hållbara. Därför finns det i Svenska kyrkan i Umeå en miljögrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Personal och förtroendevalda har att utbildats i hållbarhetsfrågor, rutiner har skapats och långsiktiga mål fastställts. En viktig del i arbetet är att göra miljöarbetet till en självklar del i kyrkans framtida arbete.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerade måste organisationen uppfylla vissa kriterier och nått vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv. Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela Guds skapelse. 

Vad händer nu?

Diplomeringen är uppdelad i tre faser. Svenska kyrkan i Umeå godkänts i fas ett och fas två och blivit miljödiplomerade. Fas ett innehöll en nulägesbeskrivning indelad i sju områden (se nedan). Utifrån dem har övergripande mål, som ska gälla i många år, och delmål tagits fram. Delmålen nåddes under våren 2017 och Svenska kyrkan i Umeå miljödiplomerades i juni 2017. 

Fas två pågick under 2018 och 2019 och innebar att vi höjde miljökraven och satte vassare mål. Arbetet godkändes i maj 2019 och diplomen delades ut i augusti samma år. I och med godkännandet av fas två går vi in i den tredje och sista fasen – en fas med både fördjupade och nya mål för att göra våra verksamheter och sätt att arbeta mer hållbara.

 

Övergripande mål och delmål

Pastorala delmål

Vårt arbete med gudstjänster, diakoni, undervisning och mission genomsyras av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Delmål fas 1

 • Inom pastoratets församlingar ska Umeå stadsförsamling etablera en tillsammansodling vid Ersbodakyrkan och Umeå landsförsamling använda materialet ”naturkyrkis” i barnverksamheten.

Delmål fas 2

 • Ge och ta-hyllan i Umeå stads kyrka ska aktualiseras och förnyas. Den ska bli en trevlig plats att sitta vid och den ska förnyas kontinuerligt.
 • Bordssamtalen under hösten ska utgå från citat med ett tydligt miljö- och hållbarhetsperspektiv. Som tidigare ska det vara ett samtal runt ett dukat bord, men nu en vässad möjlighet till att fördjupa vår kunskap på två områden: Vad säger Bibeln om hållbarhet och vad är hållbart ätande? Dessa ska flätas samman.
 • Under veckorna 45–47 ska all verksamhet i Ersbodakyrkan och Arken som bedrivs av Svenska kyrkan tydligt präglas av miljömässig hållbarhet med ett gemensamt tema varje år. (Målet ska alltså upprätthållas varje år.)
 • Arbetslaget i Västerslättskyrkan ska tillsammans med ideella planera, bjuda in till och genomföra en hållbarhetshelg som avslutas med Familjegudstjänst med samma tema.
 • Gudstjänst med hållbarhet som tema 21 oktober 2018 i Mariakyrkan.
 • Tegs församling ska använda en av de dagar då vi har absolut flest besökare i vår kyrka till att sprida kunskap om social och fysisk miljö. Vi ska lägga församlingens dag den 23 september till ett tema av hållbarhet.

Förvaltning och ekonomi

Vi ska successivt öka transparensen och den systematiska mätbarheten – både internt och externt. Det ska vara enkelt för människor att få vetskap om hur Svenska kyrkan i Umeå arbetar med miljö- och hållbarhet.

Delmål fas 1

 • Årsredovisningen ska synliggöra ett hållbarhetsperspektiv.

Delmål fas 2 

 • Årsredovisningen ska vara ett verktyg för uppföljning och utveckling av pastoratets hållbarhetsarbete.

Fastigheter

Våra fastigheter ska vara så energieffektiva som möjligt. Den el vi använder ska vara miljövänlig. Vid ny- och ombyggnationer samt underhåll ska vi alltid överväga miljövänliga och hållbara material.

Delmål fas 1

 • Göra en genomgång av befintlig belysning och föreslå alternativ som förbrukar mindre energi där så är möjligt, samt upprätta en tidplan och budget för hur dessa förslag ska genomföras. 
 • Göra en plan för att resursmässigt påbörja en uppföljning av energi per fastighet. 

Delmål fas 2

 • Göra en genomgång av befintlig belysning. Sänka fjärrvärme och elförbrukning.

Kyrkogårdar och markanläggningar

Våra kyrkogårdar och markanläggningar ska drivas och underhållas med hänsyn till miljö och hållbar utveckling så långt det är möjligt.

Delmål fas 1

 • Policy för nyinköp av maskiner och fordon ska tas fram med fokus på miljövänliga alternativ. 

Delmål fas 2

 • Mäta vattenmängden på kyrkogårdarna.

Varor och tjänster

Vid inköp av varor och tjänster ska vi, så långt det är möjligt, köpa miljömässigt och socialt hållbara alternativ. När dessa inte finns att tillgå ska vi överväga att inte göra inköp.

Delmål fas 1 

 • Utbildning: En person i varje kyrka ska vara Fairtrade-ambassadör. 
 • Serveringsverksamheten ska följa certifieringskraven för KRAV på längstanivån (25% av alla inköp ska vara KRAV).
 • Minska det totala antalet inköp för att spara olika resurser och för att detta ska en ny inköps- och upphandlingsansvarig person utses.
 • Vid måltider inom pastoratet ska klimatsmart mat serveras i större utsträckning.

Delmål fas 2

 • Vi ska börja registrera alla Fairtradeinköp.
 • Umeå Pastorat ska bli Kyrka för Fairtrade.
 • Vi ska servera enbart vegetarisk mat på personalsamlingar.
 • Alla pålägg som serveras i all verksamhet i Umeå Pastorat ska vara ekologiska.

Resor och kommunikation

 • All transport ska ske så miljövänligt som möjligt. Parallellt med detta eftersträvar vi att även minska vårt resande.
 • Vid nyanskaffning av maskiner ska fordon som drivs med miljövänliga drivmedel prioriteras.

Delmål fas 1 

 • Göra en uppföljning under 2017 av tillämpningen av nyligen antagen resepolicy. 

Delmål fas 2

 • Minskade koldioxidutsläpp på inrikes resor 2018 jämfört med 2017 (ej lokalt i Umeå). Detta berör alltså främst buss, flyg och tåg och i realiteten handlar det om att kraftigt minska antalet flygresor till förmån för tåg.
 • Utreda förutsättningar för att erbjuda ett antal anställda medarbetare elcykel istället för reseersättning för bilresor inom Umeå.
 • Utreda förutsättningar för att vid 50 % av pastoratets kyrkor och kyrkogårdar införskaffa och tillhandahålla en pack-elcykel för användning av personal men även för utlåning till andra församlingsbor i samband med ideella insatser. Dessa ska vara försedda med igenkänningstecken för Svenska kyrkan i Umeå.

Kemikalier och avfall

Vi ska reducera antalet miljö- och hälsofarliga kemikalier samt eftersträva att använda kemikalier som gör minimal skada på miljö och hälsa. Vi ska ha långtgående avfallssortering, utifrån givna förutsättningar.

Delmål fas 1

 • Skapa större möjligheter till sopsortering i pastoratets fastigheter. 
 • Upprätta en digital förteckning över alla kemikalier. 
 • Pastoratets förskolor ska vid inköp av leksaker kontrollera att dessa är giftfria.

Delmål fas 2

 • Skapa större möjligheter till sopsortering och sortering av matavfall i pastoratets alla fastigheter.
 • Begränsa antalet leverantörer av lokalvårdsprodukter till max två leverantörer och använda endast miljömärkta produkter där det är möjligt.
 • Utbilda riskbedömare. Samtliga produkter som pastoratet har registrerat i Chemsoft ska vara riskbedömda.
 • Alla leksaker som används i pastoratets lokaler och verksamheter ska vara giftfria enligt konsumentverkets riktlinjer.
 • Skapa rutiner för återvinning av uttjänta telefoner och datorer.