Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Umeå Besöksadress: Östra Esplanaden 9, 90330 Umeå Postadress: BOX 525, 90110 UMEÅ Telefon:+46(90)2002500 E-post till Svenska kyrkan i Umeå

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Frågor gällande gravsättning och gravrätt

Hittar du inte svaret på det du söker eller vill ha ett mer utförligt svar? Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen!

Uppdateras min nya adress hos kyrkogårdsförvaltningen när jag anmält flytt till Skatteverket?
Ja. Adressen hämtas numer direkt från folkbokföringsregistret. 

Kan jag boka en gravplats i förväg?
Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse sker först i samband med att ett dödsfall har inträffat. Du kan däremot meddela dina närstående att du vill gravsättas inom ett visst kvarter eller område på en kyrkogård. Vi tar hänsyn till dessa önskemål i största möjliga mån.

Hur meddelar jag efterlevande om jag har särskilda önskemål gällande min egen begravning och gravsättning?
Om du har särskilda önskemål kring din begravning och gravsättning (t ex musik, begravningslokal, kremation, gravskick etc.) rekommenderar vi att du skriver ner dessa. Det kan du göra genom att fylla i ett dokument hos en begravningsbyrå (dokumentet går även att fylla i på webben). Exempel på den här typen av dokument är Fonus Vita arkivet och Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Livsarkivet. Där kan du även informera om var det går att hitta testamente och nycklar, om vilka bankkonton och försäkringar som finns, vad anhöriga ska göra med eventuella dagböcker och privata brev etc. Dokumentet är inte juridiskt bindande, men begravningsbyråer och Svenska kyrkan är eniga om att önskemål gällande begravning och gravsättning bör följas om möjligheterna finns.

Många begravningsbyråer förvarar detta dokument för kundens räkning, men det kan också vara bra att ha ett exemplar i eget förvar och berätta för anhöriga om var det finns. Det är inte möjligt att förvara dokumentet hos Svenska kyrkan.

Vilka olika typer av gravskick finns?
Umeå pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslund och askgravlund. Läs mer om val av gravplatser. Du kan också sprida askan från den avlidne i naturen. För det krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Hur hittar jag information om var personer är gravsatta?
På sidan svenskagravar.se kan du se både på vilken kyrkogård inom Umeå pastorat den avlidne ligger begravd på och sedan med hjälp av kartan hitta graven. Om du söker på ett namn och får väldigt många träffar kan du välja "Umeå pastorat" för att begränsa träffarna.

Du är också välkommen att ringa kyrkogårdsexpeditionen (090-200 25 20) för att få hjälp att hitta gravar och gravsatta.

Vad innebär att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten?
Huvudman kallas den som har huvudansvar för begravningsverksamheten inom ett geografiskt område. Huvudmannens arbete finansieras genom begravningsavgiften som är en del av inkomstskatten. Vanligtvis är Svenska kyrkan huvudman, men det finns även kommuner som är huvudmän. I Umeå är Umeå pastorat huvudman.

Om Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, vad finns det då för alternativ om jag vill ha en borgerlig begravning?
Umeå pastorat erbjuder lokaler utan religiösa symboler för de som önskar en borgerlig begravning. Är den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan anställer de själva en officiant (person som leder begravningen). Det är ofta en anhörig, men kan också vara någon annan.

Kostar det något att ha begravning för och gravsätta en anhörig?
Nej. Själva begravninglokalen, eventuell kremation och gravsättningen är alltid avgiftsfri om den avlidne var folkbokförd i Sverige och om begravningsceremonin äger rum i de lokaler som tillhandahålls av Umeå pastorat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats, det finansieras via begravningsavgiften som är en del av inkomstskatten.

Däremot kan det tillkomma kostnader för att t ex beställa en gravsten från en stenfirma och montera den, eller om du vill beställa en skylt till askgravlunden.

Jag är inte svensk medborgare men är folkbokförd i Sverige. Har jag ändå rätt till en kostnadsfri begravning?
Ja. Det är folkbokföringen och inte medborgarskap som styr kostnader för begravning och gravsättning. Här nedanför kan du läsa skillnader mellan om du är medlem eller inte medlem i Svenska kyrkan.

Jag är inte medlem i Svenska kyrkan. Är begravning och gravsättning ändå kostnadsfri?
Som folkbokförd i Sverige har du kostnadsfri rätt till följande, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte:

- gravsättning på allmän begravningsplats med gravrätt i 25 år (kan förlängas mot en avgift)
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transport inför gravsättningen (från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område)
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften allt som har samband med förvaltning av de allmänna begravningsplatserna, administration, nyanläggning, skötsel av allmänna ytor, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser m.m.

Jag är medlem i Svenska kyrkan. Vilka kostnadsfria tjänster erbjuds mig?
Som medlem i Svenska kyrkan betalar du kyrkoskatt. Kyrkoskatten finansierar bland annat församlingsverksamheten. Som medlem har du, utöver punkter i ovanstående fråga, även rätt till följande utan kostnad:

- begravningsgudstjänst med präst och musiker som är anställda inom Svenska kyrkan
- utbärning av kista från begravningslokal till gravplats om begravningsceremonin avslutas med gravsättning, under förutsättning att personal finns tillgänglig vid tidpunkt för begravningen
- begravningsceremoni i samtliga kyrkor och begravningskapell som tillhandahålls av Umeå pastorat.

Vad i samband med begravning kan innebära kostnader, oavsett om jag är medlem i Svenska kyrkan eller inte?
Det här är vad som inte ingår i begravningsavgiften och medlemskap i Svenska kyrkan:

- kista och svepning
- urna
- transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
- annonsering i dagstidning
- kistdekoration såsom bårtäcke och blommor (bårtäcke finns att hyra av Svenska kyrkan)
- minnesstund
- tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
- skötsel av gravplats
- skylt till askgravlund
- arvode till begravningsbyrå om sådan anställts.

Kostnader för ovanstående punkter finansieras oftast genom dödsboet eller från begravningsförsäkring om det finns en sådan. Givetvis kan även anhöriga bidra. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan anhöriga vända sig till kommunen för att söka ekonomiskt bistånd.

Kostar det något att bli gravrättsinnehavare?
Nej. Det kostar ingenting att bli gravrättsinnehavare, men det kan tillkomma kostnader när du är gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare har du ansvar för att eventuell gravsten står säkert och att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Om du väljer att en osäker gravsten plockas bort (istället för att åtgärdas) och sköter graven själv är det kostnadsfritt. Om du däremot beställer åtgärd av befintlig gravsten eller montering av ny gravsten tillkommer kostnad. Likaså om du inte har möjlighet att sköta graven själv och beställer gravskötsel.

För hur lång tid gäller gravrätten?
En gravrätt upplåts i 25 år. Gravrätten förlängs så att den gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förnya gravrätten. Det finns även gamla gravrätter med längre upplåtelsetid. Inom Umeå pastorat förnyas gravrätten till en kostnad av 750 kr och gäller för ytterligare 15 år. En förutsättning för förnyad upplåtelsetid är att gravplatsen är omvårdad.

Hur länge finns en gravplats?
En gravplats kommer alltid att finnas kvar. Aska eller stoft flyttas aldrig. Däremot upphör gravrätten om det inte finns någon gravrättsinnehavare eller om gravrättstiden löper ut och inte förnyas. Om det inte finns någon gravrätt återgår graven så småningom till huvudmannen, i detta fall Umeå pastorat, och stenen plockas efter en tid bort. Därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt. Då tar man i beaktande var tidigare gravsättningar är gjorda.

Vissa gravplatser som har ett högt kulturhistoriskt värde upplåts inte på nytt. På dessa gravplatser får gravstenen stå kvar. Det kan t ex handla om gravplatser där betydande personer i Umeås historia gravsatts, eller gravstenar som har en utformning som speglar en specifik tidsepok. Bedömning gällande kulturhistoriskt värde sker först efter att gravrätten upphört.

Får jag bestämma var min anhörig ska gravsättas?
Ja. När det gäller allmänna kyrkogårdar kan gravsättning ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen för att höra vilka möjligheter som finns. Det är dock den avlidnes önskemål avseende gravplats och gravskick som först och främst skall tillgodoses.

Måste det finnas en gravvård (t ex en gravsten) på gravplatsen?
Nej. Gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen har bestämmelser för hur kvarteren skall utformas, t ex vilken storlek gravvården skall ha eller om gravvården skall vara liggande eller stående. För äldre gravplatser som återupplåts kan det finnas särskilda krav på utformning. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats. En gravvårdsansökan måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan en gravvård sätts upp.

Vem äger gravvården?
Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats?
Nej, normalt sett inte. Särskilda skäl krävs. Kyrkogårdschefen, med stöd av kyrkogårdsutskottet, tar beslut i varje enskilt fall.  

Får jag förvara en urna med aska hemma?
Nej. Enligt lag måste en urna gravsättas inom ett år efter kremationen. I väntan på gravsättning förvaras urnan i ett urnrum på krematoriet på Norra kyrkogården.

Får jag veta var i minneslunden askan från min anhörige är gravsatt?
Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum. Tillfälliga snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

Får jag veta var i askgravlunden askan från min anhörige är gravsatt?
Ja. Vid gravsättning i askgravlund får anhöriga närvara. Dödsboet/de anhöriga beställer och betalar för en namnskylt som sätts upp efter gravsättningen. Tillfälliga snittblommor och ljus kan sättas upp på en gemensam plats, men inga egna krukor eller planteringar får sättas dit.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?
Gravrättsinnehavaren har rätt att när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen och få en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Detta är kostnadsfritt.

Viktigt är att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen, dock tidigast efter 6 månader.

Om det inte har gått 25 år sedan senaste gravsättningen kommer kyrkogårdsförvaltningen att se till att graven hålls i ordnat och värdigt skick och därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt. Läs mer om gravrätten.