Foto: Lina Eriksson

Kyrkans sociala omsorg - diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet kommer från grekiskan och betyder tjänst. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Diakoni är att försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. Ett diakonalt förhållningssätt tar som utgångspunkt alla människors lika värde och möter behov utifrån insikten att församlingen är en del av en global gemenskap där alla behöver varandra. 

Stöd & gemenskap

Behov av stöd kan uppstå i varje människas liv när nätverket brister, hälsan och självkänslan sviktar eller missbruk tar över vårt eget eller en anhörigs liv. Det diakonala arbetet i Umeå bedrivs i dag på både individ- och gruppnivå. Enskilda samtal, såväl själavårdande som av praktisk karaktär, samt samtals-, sorge- och självhjälpsgrupper utgör en stor del av verksamheten.

Andra viktiga delar av verksamheten är regelbundna träffar på Umeås äldreboende, trivselträffar och utflykter för att skapa gemenskap och en känsla av tillhörighet. Diakonerna arbetar aktivt med att stärka det diakonalt arbete bland barn, ungdomar och den växande gruppen äldre.

 

Integration

Svenska kyrkan i Umeå driver ibland själv, ibland tillsammans med andra, en lång rad initiativ och projekt riktade mot nyanlända, asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och EU-migranter. 

I våra församlingar finns verksamheter som särskilt vill bidra till att stärka integrationen mellan nyanlända och personer som har bott länge här. Det är språkcaféer, cykelskola och andra mötesplatser.

I samarbete med Asylrättscentrum och Luleå stift har vi en mottagning för juridisk rådgivning i asylärenden. Volontärer och diakoner ansvarar tillsammans för rådgivningen.

EU-migranter och andra som tilfälligt vistas i Umeå

Svenska kyrkan i Umeå ingår i ett partnerskap med Pingstkyrkan och Umeå kommun för stöd till utsatta EU-medborgare och andra som tillfälligt vistas i Umeå och hamnat i utsatthet. Inom partnerskapet finns ett akut natthärbärge och en mötesplats.

Mötesplatsen drivs av Svenska kyrkan och syftar till att stärka egenmakten hos besökarna. Det handlar om att träna svenska språket, få stöd i kontakt med myndigheter, få aktuell samhällsinformation och svar på sina frågor samt stöd till att ordna sysselsättning. Inom Mötesplatsen finns också en uppsökande verksamhet och samordning för de aktörer som stödjer målgruppen. 

Barn i väntan/Barn i start

Projektet syftar till att förbättra livssituationen för barn som befinner sig i asylprocessen. Ovissheten och väntan påverkar både barnen och föräldrarna. En målsättning är att stärka barnen och lyfta deras talanger. Genom att stärka det friska får barnen bättre självkänsla och bättre kunskaper om sig själv. Projektet är politiskt och religiöst obundet.

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett initiativ som syftar till att skapa vänskapsrelationer och gemenskap mellan nyanlända och etablerade umeåbor. Deltagare blir hopmatchade med en person, en familj eller en grupp som man får lära känna. De anordnar också gemensamma aktiviteter såsom kaféer, middagar och utflykter.

Vän i Umeå är ett samarbete mellan Kyrkan på Campus, Rädda Barnen, Röda Korset, KFUM, Kyrkor i Umeå, Ögonblicksteatern, Sensus, Humanisterna, Unbound, Bokcaféet Pilgatan och Rotary. Läs mer om Vän i Umeå här >

Stöd till människor i social utsatthet

Umeå stadsmission

Umeå stadsmission är en allmännyttig ideell förening i Umeå med kristen värdegrund. Föreningen har en bred verksamhet med till exempel öppet hus, syverkstad, kvinnojour med skyddat boende, Butik Bravo, second hand, fältverksamhet och stödverksamhet för barn och familjer. Man arbetar för att skapa förutsättningar för socialt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Svenska kyrkan i Umeå delfinansierar verksamheten.
Läs mer om Umeå stadsmission här >

Bakfickan

I lokalen Bakfickan driver IOGT-Medmänniska sin verksamhet för alla som har det svårt. Föreningen ordnar utflykter och nyktert midsommarfirande varje år. Svenska kyrkan i Umeå håller regelbundet sinnesrogudstjänster där och en diakon finns på plats varje vecka.
Läs mer om Bakfickan här >

ANHÖRIGA TILL PERSONER MED MISSBRUK OCH PSYKISK OHÄLSA

Det kan vara tufft att vara anhörig till personer med missbruk eller psykisk ohälsa. På Grisbackakyrkan finns regelbundet möjlighet att samtalar kring ett aktuellt tema tillsammans med andra med liknande erfarenheter. Se Grisbackakyrkans kalender för aktuella datum >