Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten behandlas personuppgifter till exempel i samband med begravningsceremonier, gravsättning och gravrätter. Inom serviceverksamheten behandlas personuppgifter till exempel vid beställningar av skötsel och plantering på gravplatser. Mycket av behandlingen och lagringen av personuppgifterna styrs av lagar och regler som Svenska kyrkan måste följa. Läs mer om när, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde. Umeå pastorat anordnar och håller allmänna begravningsplatser inom pastoratets förvaltningsområde.

Pastoratet ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Pastoratet erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverk­samheten och som pastoratet måste ta ställning till. Pastoratet har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktupp­gifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan pastoratet inte pröva din framställan.

Pastoratet har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra pastoratets förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för pastoratets skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravnings­lagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Pastoratet behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall begär du att en begravningsceremoni ska hållas. Det kan också vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med pastoratet. I sådana fall behandlar pastoratet kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan pastoratet inte pröva din begäran eller ingå ett avtal. Handlingar som förekommer inom Svenska kyrkan är offentliga enligt handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen 

Den lagliga grunden för behandling är att pastoratet behandlar person­uppgifter med stöd av ett avtal med dig.

Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som pastoratet har, alternativt med stöd av ett allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas

Pastoratet använder namn och adress till alla nya gravrättsinnehavare för att skicka information om vilka gravskötseltjänster som går att beställa. I många fall vill gravrättsinnehavarna ingå ett gravskötselavtal med pastoratet.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling är allmänt intresse där pastoratet bedömer att gravrättsinnehavarna som enligt lag är skyldiga att hålla graven i ordnat och värdigt skick har intresse av att få veta vilka skötseltjänster de kan köpa.

- inom begravningsverksamheten
- vid begravningsceremoni och gravskötselavtal
- inom serviceverksamhet för gravskötsel

4.1 Mottagare av personuppgifter

Pastoratet kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

 • Allmänheten. Eftersom pastoratet har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess.
 • It-företag. It-företag hanterar nödvändig drift och support för att pastoratet ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. IT-företaget är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter efter instruktion från oss.
 • Andra församlingar. Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.
 • Offentliga personregister. I vissa fall kontrolleras personuppgifter som du lämnar automatiserat mot offentliga register som blir mottagare av dina personuppgifter.
 • Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar pastoratets verksamhet för att granska hur pastoratet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Motpart. Om pastoratet anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter.
 • Rådgivare. Pastoratet tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. kyrkokansliet inom Svenska kyrkan, men pastoratet kan också komma att använda sig av andra ombud.
 • Revisor och bank. Den revisor som anlitats av pastoratet kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.
 • Mottagare vid beslut om begravningsgudstjänst. Beslut om hållande av begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden. Beslutet får överklagas hos stiftets domkapitel, som då blir mottagare av person­uppgifter. Domkapitlet är ett inomkyrkligt organ som har tillsyn och kan besluta i frågor som rör församlingens beslut om begravnings­gudstjänster.  

4.2 Hur länge sparas personuppgifterna?

Pastoratet behandlar dina personuppgifter under tiden som pastoratet har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar.

Pastoratet behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

4.3 Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.
 • Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.
 • Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att pastoratet ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har pastoratet ingen möjlighet att radera uppgifterna.
 • Om pastoratet behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • När pastoratet behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om pastoratet inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer pastoratet upphöra med behandlingen.

4.4 Undantag till kostnadsfri information och åtgärder

Pastoratet kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig om att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som behandlas, eller en begäran från dig om att en åtgärd ska vidtas, om begäran eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

4.5 Varifrån dina personuppgifter hämtas

I vissa fall får pastoratet information om dig från en annan person, t.ex. gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan pastoratet också komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att pastoratet har rätt uppgifter till dig när pastoratet ska kontakta dig i frågor som rör ditt ärende hos oss.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter:

umea.pastorat@svenskakyrkan.se
090-200 25 00

Personuppgiftsansvarig

Umeå pastorat i Umeå
org. nr 252003-8890
901 10 Umeå 

Dataskyddsombud

Sophia Silfvernagel 
sophia.silfvernagel@agio.se 
070-237 81 63


Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur vi hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen oss. Rör dina frågor eller klagomål en annan församling, vänd dig direkt till den, (är du osäker på vilken församling du tillhör kan du hitta den här>). Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Begravning

Mötet med döden är en av människans svåraste livskriser och väcker ofta många frågor. Sorgen är alltid personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet.

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med att sköta om graven och plantera blommor? Här kan du läsa om vilka tjänster som erbjuds inom Umeå pastorat. Beställ via telefon, mejl eller webben.

Vår på kyrkogården

Kyrkogårdar i Umeå

Välkommen till Umeås kyrkogårdsförvaltning. Vi sköter kyrkogårdarna och begravningsverksamheten för alla som bor i Umeå och Tavelsjö, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Låg byggnad i vitt med brunt tak.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsexpeditionen har öppet helgfria vardagar för att svara på dina frågor. På denna sida finns kontaktuppgifter till alla olika enheter inom Umeås kyrkogårdsförvaltning.