Behandling av personuppgifter i församlingsverksamheten

Umeå pastorat och de sex församlingarna som ingår i pastoratet behandlar personuppgifter för att kunna bedriva verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

I broschyren ”Så behandlar vi dina personuppgifter” (pdf) kan du läsa om Umeå pastorats behandling av personuppgifter. Nedan följer en kortare sammanfattning.

Umeå pastorat består av sex församlingar: Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå Maria församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling och Tavelsjö församling. 

För att du enkelt ska kunna få en överblick av hur Umeå pastorat behandlar dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna i två personkategorier:

  • Medlemmar i Svenska kyrkan.
  • Personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val och övriga aktiviteter. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel. I samband med begravning behandlar vi närstående/kontaktpersons uppgifter och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Vi behandlar personuppgifter i samband med deltagande i verksamhetsgrupper för att kunna kommunicera med dig och hålla dig informerad om eventuella förändringar i verksamheten.

Vi behandlar uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att församlingen ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är närstående/kontaktperson till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

Inför kyrkliga handlingar, vid deltagande i vår gruppverksamhet eller för behandling av närstående hämtas personuppgifter direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

  • till tillgång – du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas.
  • till rättelse av personuppgifter – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.
  • till radering – till exempel när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för.
  • till begränsning av behandling – till exempel om du invänder mot behandlingen eller bestrider uppgifternas korrekthet.
  • att flytta personuppgifter (dataportabilitet) – du har rätt att få ut dina uppgifter så att de kan överföras till en annan organisation om du så önskar.
  • att göra invändningar – du har rätt att göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.
  • att dra tillbaka samtycke - om du har samtyckt till att Svenska kyrkan får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Läs den fullständiga texten och mer om dina rättigheter i broschyren ”Så behandlar vi dina personuppgifter” (pdf)

Personuppgifter i sociala medier

Svenska kyrkan i Umeå vill finnas där människor finns. En plats för tro, närvaro och fördjupning. 

Svenska kyrkan i Umeå är aktiv på Facebook och Instagram. Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter i sociala medier och om varför du bör vara försiktig med vad du delar. 

Sociala medier bygger på att du som användare skapar och delar eget innehåll. Genom att interagera med andra personer och sidor skapar du ett mervärde för dig själv och andra. Samtidigt betyder detta att du bidrar till spridandet av personuppgifter (både dina egna och andras) som är mer eller mindre känsliga.  

Svenska kyrkan i Umeå behandlar uppgifterna i syfte att kommunicera med människor som tar kontakt med oss, samt med andra som är intresserade av Svenska kyrkans innehåll. Vi behandlar uppgifter genom att läsa, besvara, dölja och ibland radera kommentarer och inlägg i våra kanaler.  

Om du väljer att publicera innehåll (till exempel skriva kommentarer, dela ett inlägg, skicka ett direktmeddelande, ladda upp en bild) på någon av våra sidor så kommer dina personuppgifter att behandlas. Det kan vara genom att ditt namn blir synligt och klickbart eller att dina intressen loggas.

Dina personuppgifter lagras/används alltid i den tjänst du publicerat dem i (till exempel Facebook). Svenska kyrkan har ingen kontroll över hur dessa leverantörer hanterar dina uppgifter, det regleras helt av deras villkor.  

Du kan alltid radera det du har publicerat (till exempel kommentarer) och sluta gilla/följa Svenska kyrkan i Umeås konton för att minska de personuppgiftsbehandlingar som görs när du interagerar med kontona.

Publicering på sociala medier innebär oftast att det material som publiceras förs över till länder utanför EU och EES, framför allt USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna.  

Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras.  

Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran.  

Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Vi ber er att ha dessa risker i åtanke när ni väljer att dela innehåll på sociala medier.  

Ibland marknadsför vi inlägg på sociala medier, framför allt på Facebook och Instagram.  Syftet med att annonsera på Facebook (här ingår även Instagram, Messenger och andra funktioner som Facebook erbjuder) är främst att nå längre med våra inlägg och öka räckvidden. Annonsering är också nödvändig för att nå specifika målgrupper som vi inte vanligtvis når i vår kommunikation.  

Annonser kan ha olika målsättningar till exempel att driva trafik till en webbsida, att få fler visningar av en video eller mer interaktion. Annonser kan även användas för att marknadsföra eller informera om evenemang med publik/deltagare såsom konsert, seminarium eller gudstjänst.  

För att annonserna ska kännas relevanta för mottagaren skapar vi målgrupper som bygger på den information Facebook samlat in om användarna. Detta är profilering men nödvändigt för att kommunikationen ska vara träffsäker och effektiv.  

I kommunikation som är tydligt konfessionell, till exempel böner och psalmer, sponsras inlägg endast mot personer som redan följer eller gillar våra konton. Vi kan anta att de är medvetna om att Svenska kyrkan i Umeås konton har ett religiöst innehåll och att användarnas interaktion med sidan registreras av Facebook. 

Genom att annonsera på sociala medier får Svenska kyrkan i Umeå inte tillgång uppgifter som går att koppla till en viss person. All behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten. 

Facebookkonton som omfattas: Svenska kyrkan i Umeå, Backens kyrka och prästgård - Umeå landsförsamling, Ålidhemskyrkan, Kyrkhörnan Tomtebo, Kyrkan på campus, Svenska kyrkans finskspråkiga församlingsarbete i Umeå, Västerslättskyrkan, Umeå stads kyrka

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Väljer du att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen.  

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas i inlägg på vår Facebooksida kan du ta kontakt med oss och berätta vilket inlägg det gäller så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, dela och kommentarer tar du bort på egen hand. 

Kontakta oss direkt i meddelandefunktionen på sidan eller umea.kommunikation@svenskakyrkan.se

Konton som omfattas: instagram.com/svenskakyrkanumea 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Om du inte vill att dina personuppgifter i form av ett inlägg ska finnas på Instagram så kontakta oss och berätta vilket inlägg de finns så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, kommentarer med mera tar du bort på egen hand. 

Kontakta oss direkt i meddelandefunktionen på sidan eller umea.kommunikation@svenskakyrkan.se

Youtubekanaler som omfattas: Svenska kyrkan i Umeå

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.  

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas i inlägg på vår Youtubekanal kan du ta kontakt med oss och berätta vilken video det gäller så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, dela och kommentarer tar du bort på egen hand. 

Kontakta oss direkt i meddelandefunktionen på sidan eller umea.kommunikation@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter:

umea.pastorat@svenskakyrkan.se
090-200 25 00

Personuppgiftsansvarig

Umeå pastorat i Umeå
org. nr 252003-8890
901 10 Umeå 

Dataskyddsombud

Sophia Silfvernagel 
sophia.silfvernagel@agio.se 
070-237 81 63


Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur vi hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen oss. Rör dina frågor eller klagomål en annan församling, vänd dig direkt till den, (är du osäker på vilken församling du tillhör kan du hitta den här>). Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Umeå med älven i förgrunden

Svenska kyrkan i Umeå

I vardag och helg, glädje och sorg finns vi här för varandra. Välkommen till Svenska kyrkans alla sammanhang i Umeå och Tavelsjö.