Behandling av personuppgifter i församlingsverksamheten

Umeå pastorat och de sex församlingarna som ingår i pastoratet behandlar personuppgifter för att kunna bedriva verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

I broschyren ”Så behandlar vi dina personuppgifter” (pdf) kan du läsa om Umeå pastorats behandling av personuppgifter. Nedan följer en kortare sammanfattning.

Umeå pastorat består av sex församlingar: Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå Maria församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling och Tavelsjö församling. 

För att du enkelt ska kunna få en överblick av hur Umeå pastorat behandlar dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna i två personkategorier:

  • Medlemmar i Svenska kyrkan.
  • Personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Medlemmar i Svenska kyrkan

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val och övriga aktiviteter. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel. I samband med begravning behandlar vi närstående/kontaktpersons uppgifter och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Personer som inte är medlemmar

Vi behandlar personuppgifter i samband med deltagande i verksamhetsgrupper för att kunna kommunicera med dig och hålla dig informerad om eventuella förändringar i verksamheten.

Vi behandlar uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen, till exempel om vad församlingen erbjuder för verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att församlingen ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är närstående/kontaktperson till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.

Personuppgifter som rör närstående till anställda och förtroendevalda behandlas för att Svenska kyrkan ska ha en kontaktperson om något oförutsett inträffar.

Varifrån kommer uppgifterna?

Inför kyrkliga handlingar, vid deltagande i vår gruppverksamhet eller för behandling av närstående hämtas personuppgifter direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

Du har rätt:

  • till tillgång – du har rätt att få veta om personuppgifter som rör dig håller på att behandlas.
  • till rättelse av personuppgifter – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.
  • till radering – till exempel när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för.
  • till begränsning av behandling – till exempel om du invänder mot behandlingen eller bestrider uppgifternas korrekthet.
  • att flytta personuppgifter (dataportabilitet) – du har rätt att få ut dina uppgifter så att de kan överföras till en annan organisation om du så önskar.
  • att göra invändningar – du har rätt att göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse.
  • att dra tillbaka samtycke - om du har samtyckt till att Svenska kyrkan får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Läs den fullständiga texten och mer om dina rättigheter i broschyren ”Så behandlar vi dina personuppgifter” (pdf)

 

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter:

umea.pastorat@svenskakyrkan.se
090-200 25 00

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Umeå pastorat i Umeå
org. nr 252003-8890
901 10 Umeå 

DATASKYDDSOMBUD

August Berg
august.berg@agio.se
070-237 81 63

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur vi hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen oss. Rör dina frågor eller klagomål en annan församling, vänd dig direkt till den, (är du osäker på vilken församling du tillhör kan du hitta den här>). Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).