Årsberättelse 2023

Ett år har passerat. Det kom att präglas av en omvärld i krig. En oro för ett ökat säkerhetshot mot Sverige. Ökad kriminalitet bland riktigt unga och inte minst av en cyberattack. Mitt i denna orostid har kyrkan ändå stått stadigt. När nästan alla digitala system var kapade fortsatte ändå all verksamhet, nästan, som vanligt. Om oro var nyckelordet för omvärlden blir ändå beskrivningen för Svenska kyrkan i Umeå 2023, stabilitet.

Foto: Lina Eriksson

Att förstå att världen är större än vårt sammanhang i Umeå är utmanande, men också spännande och viktigt. Vi kan inte bara värna den egna församlingen.

Lena Fagéus, kyrkoherde

Att titta tillbaka på året är speciellt. Vi lever i efterverkningar av pandemiåren på olika sätt. Ivern att äntligen få mötas och erbjuda mötesplatser av många olika slag är stor.

Kriget i Ukraina och oron i världen påverkar oss. Att göra krigsplaceringar av medarbetarna kändes overkligt och märkligt, men blev också en påminnelse om hur allvarligt läget är i världen.

Under året har planerna på samverkan med Luleå stift tagit tydligare former. Stiftet bidrar med vissa tjänster i Umeå pastorat för att arbeta också i hela Västerbotten. Vi har bistått Vindelns församling på många sätt men också andra församlingar med både kommunikation, HR och administration.

Att förstå att världen är större än vårt sammanhang i Umeå är utmanande, men också spännande och viktigt. Vi kan inte bara värna den egna församlingen, vi kan inte bara värna Umeå pastorat eller Södra Västerbottens kontrakt. Vi är ett stift som hör samman och behöver hjälpa varandra. Framför allt är vi människor som hör samman oavsett var vi bor eller hur våra villkor är eller hur vår tro ser ut. Att fortsätta verka för människan, för samhälle och skapelse är vårt uppdrag.

/Lena Fagéus, kyrkoherde

Vi har en bra verksamhet för barn, intresset för konfirmation ökar och satsningar på ungdomsverksamheten äger rum.

Levi Bergström, kyrkorådets ordförande

Under året har vi i nyhetssändningar och tidningar mötts av det ökade våldet i samhället, mest söderut men Umeå är inte förskonat. Även om vår stad enligt polisen inte har något så kallat utsatt område, dras barn och ungdomar in i knarkhandeln och utsätts för påtryckningar av de olika gäng som opererar här.

Kyrkorådet insåg att Svenska kyrkan kan och måste göra mer för de barn och ungdomar som utsätts, eller riskerar att utsättas för lockelsen att snabbt tjäna pengar genom att gå gängens ärenden. Vi har en bra verksamhet för barn, intresset för konfirmation ökar och satsningar på ungdomsverksamheten äger rum. Men det räcker inte. Därför anslog pastoratet en miljon kr för att utveckla vår verksamhet i syfte att stärka och tillgodose barns behov av trygga uppväxtvillkor. Det arbetet kom igång sista kvartalet.

Svenska kyrkan i Umeå har i nuläget, i jämförelse med många andra pastorat och församlingar, en god ekonomi med ett förhållandevis stort eget kapital. Det möjliggör nödvändiga investeringar. Utvecklingen av Tavelsjö lägergård och Kyrkstugan vid Nydalasjön, en översyn för att bättre nyttja Umeå stads kyrka och att Drängbostället på Backen blir fullständigt inrett är exempel på insatser vi påbörjat under året. Men i samma ögonblick som vi kan investera ser vi att de ekonomiska kurvorna framgent viker av nedåt. Vi måste upprätta en strategi för hur Svenska kyrkan i Umeå trots sämre ekonomi ska kunna fullgöra sitt uppdrag även kommande decennier.

/Levi Bergström, kyrkorådets ordförande

Utvalda nyckeltal i korthet

Parenteserna avser 2022 års siffror. 

Klicka på knappen nedan för att ladda hem årsredovisningens sifferdel som pdf (3.3 MB)

Årsredovisning 2023

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Kyrkoordningen 2 avd. inledningstext

De fyra områdena

Verksamheter i Svenska kyrkan i Umeå ska prioriteras och utvärderas utifrån hur väl de bidrar till att kyrkoordningens syftesparagraf uppfylls. De fyra delarna i den grundläggande uppgiften går in i varandra. Vi har valt att beskriva det pastorala programmets inriktning för prioriteringar och tyngdpunkter i församlingarnas verksamhet med utgångspunkt i orden kärlek, hopp och tro.

De gemensamma intentionerna i arbetet sammanfattas här i det pastorala programmets fyra delar, klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Gå ut

Kyrkan i Umeå vill vara en del av pingstdagens iver att berätta om att Gud är nära varje människa.

Svindel och motstånd

Uppdraget innebär såväl förundran över Guds helighet och människans storhet, som att vara en motståndsrörelse i en värld där människovärdet rubbas.

En grupp människor korsar varandras armar och håller händer.

Hållbar sårbarhet

Vi ser på sårbarheten med omsorg och uthållighet både hos andra och hos oss själva.

Ursprung och framtid

Det ska märkas att vi är en kyrka i Sápmi. Vi vill också möjliggöra för våra finsk-, meänkieli-, romani- och teckenspråkiga grupper att vara kyrka på sitt eget språk.

Medarbetare

Medarbetare i Umeå arbetar för fler församlingar i närområdet.

Kyrkogård

Textilurnor, cyberattack och nyinvigd askgravlund. Det är några av händelserna 2023.

Fastighet

Nybygge på Norra kyrkogården, nybygge på Backen och vintervatten i Kyrkstugan. Det är några av årets fastighetsprojekt.