Varnums kyrkogård

Södra Vings församling omfattar Fänneslunda och Grovare socknar med Fänneslunda-Grovare kyrka och kyrkoruin, Härna socken och kyrka, Södra Vings socken och kyrka, trogareds kapell i Södra Vings socken samt Varnums socken och kyrka.

Varnums kyrka står relativt flackt intill större gårdbebyggelse och jordbrukslandskap. Byggnaden omges av kyrkogården på samtliga sidor. Förutom enstaka vårdar i norr och öster är de flesta placerade i väster och söder. Kyrkan är från 1100-talets senare del.

Kyrkogården är liksom kyrkan medeltida. Området med stenramsgravar söder om kyrkan har en prägel av tidigt 1900-tal med övervägande vårdar från 1930- och 1940-tal och är på grund av sina många ramgravar unik i sitt utförande. Ett område med portföljvårdar och rygghäckar har anlagts närmast kyrkobyggnaden i söder. En askgravlund har anlagts sentida öster om kyrkobyggnaden.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan