Södra Vings kyrkogård

Södra Vings församling omfattar Fänneslunda och Grovare socknar med Fänneslunda-Grovare kyrka och kyrkoruin, Härna socken och kyrka, Södra Vings socken och kyrka, trogareds kapell i Södra Vings socken samt Varnums socken och kyrka.

Södra Vings kyrka och kyrkogård ligger i Hökerums tätort omgiven av skolområde och bostadsområden. Platsen är sluttande åt norr. Det romanska långhuset är troligtvis från 1100-talets mitt.

Den gamla kyrkogården är liksom kyrkobyggnaden medeltida. Den har till stor del en 1800-talskaraktär med plana gräsytor och grusade gångar. Utvidgningar skedde 1924 med den del som kallas nya kyrkogården. De båda utvidgningarna har en lägre nivå än den gamla kyrkogården.

En före detta cermoniplats på den nya kyrkogården har under slutet av 1980-talet omdisponerats till en plats för urngravar. En askgravlund är placerad i det nordvästra hörnet av den nya kyrkogården. Den trädkrans som omger den gamla kyrkogården har glesats ut och delvis tagits bort, framför allt på den gamla kyrkogårdens norra sida.

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan