Liareds kyrkogård

Liareds kyrkogård

Liareds socken i Redvägs härad ligger inom det sjörika höglandet mellan Falköping, Mullsjö och Ulricehamn.

Kyrkogårdens historia

När nya kyrkan byggdes (klar 1845) gjordes kyrkogården om, själva kullkrönet, där gamla kyrkan stod, schaktades ned ett par meter. Kyrkogården fördes på med schaktmassor och planades ut på så sätt.

Av allt att döma utvigdades kyrkogården i samband med kyrkbygget. Sockenstämman beslutade 1942 att utstaka nya gränser. Kyrkogården är sannolikt utvidgad i två etapper. Den första utvidgningen, mot väster, kan ha tillkommit efter 1842. Utvidgningen mot norr utfördes sannolikt omkring sekelskiftet 1900.

Avgränsning

Liareds kyrkogård har en retangulär form i öst-västlig riktning och med en utvidgning formad som en utskjutande spets mot norr.

Runt kyrkogården löper en kallmurad stödmur av gråsten. Mot den branta sluttningen i väster utgörs muren av två avsatser och nordost om kyrkan höjer sig muren några decimeter över marken i ett tiotal meter.

Utvidgningens nordvästra sida vetter mot den mycket branta åbrinken och i den norra spetsen återfinns rester av en låg inhägnad med låga järnstolpar, mellan vilka det sannolikt gått rep, kätting eller järnrör.

Kyrkogården omgärdas i sin helhet av en trädkrans av högstammiga, grova, äldre lönnar. Parallellt med kyrkans söderfasad är fyra tuktade almar. Norr om kyrkan är en kort allé av tuktade almar.

Kyrkogårdens disposition

Liareds kyrkogård med den centralt placerade kyrkan har ett dominerande krönläge på en grusås i öst-västlig riktning. Kyrkogården har sluttande partier mot söder, väster och öster samt en flackare lutning mot norr.

Kyrkogården är indelad i fem kvarter.

Kulturinventering Liareds kyrkogård