Kölingareds kyrkogård

Kölingareds kyrkogård

Kölingareds socken ligger inom de sjörika höglandet mellan Falköping, Mullsjö och Ulricehamn.

Kyrkans och kyrkogårdens historia

Den ursprungliga kyrkogården och kyrkan anlades i ett markant höjdläge på en kulle invid ett vägskäl. När kyrkogården utvidgades mot norr skalades sannolikt kullen av något på höjden, detta för att skapa utrymme för den större kyrkan och för att skapa utfyllnadsmaterial till utvidgningen.

utvidgningen av kyrkogården har sannolikt utförts i två etapper under 1800-talet, troligen i samband med uppförandet av kyrkan och under 1800-talets senare del. De båda utvidgningarna har sannolikt delvis nyttjats för kyrkogårdens allmänna områden. Den norra delen hade fram till 1960-talet utgjort det allmänna området med främst omärkta gravar formade som låga kullar bevuxna med vintergröna. Gravkullarna var omgivna av ängsmark som slogt två gånger per år. Denna del kallas idag gamla kyrkogården.

Partiet av kyrkogården söder om kyrkan grävdes om helt vid början av 1930-talet. Området fick nordsydlig orienterade raka gravrader avdelade med grusgångar. Denna del av kyrkogården kallas idag nya kyrkogården.

Avgränsning

Kölingareds kyrka ligger med koret åt öster i den södra och högs belägna delen av en oregelbundet formad kyrkogård.

Runt hela kyrkogården löper en vällagd kallmurad stödmur av stora block och oregelbundna mindre stenar. Stödmuren är mot vägen i nott utförd i två nivåer. Kyrkogården har två grindförsedda entréer, vid kyrkans västentré i väster och utvidgningen mot norr, samt en enklare entré mot söder.

Entrén i väster har en dubbel smidesgrind mellan vita, spritputsade fyrkantiga stenstolpar avtäckta med röd plåt och krönta med stenklot. Entrén mot norr har en fint smidd dubbelgrind från 1900-talet mellan gjutna stolpar avtäckta med fasade kalkstensplattor.

Innanför stödmuren är en trädkrans av lind, kastanj och al.

Kyrkogården är terrasserad i flera steg mellan den högre liggande ursprungliga kyrkogården och de båda utvidgningarna. Terrassen har ca en meter nivåskillnad och är utformade som grästäckta branta slänter med undantag för ett parti mellan de båda utvidgningarna där en murad stödmur markerar nivåskillnaden.

Kyrkogårdens disposition

Kyrkogården är indelad i 16 kvarter benämnda A-P.

Här kan du läsa mer om Kölingareds kyrkogård