Kölaby kyrkogård

Kölaby kyrkogård

Kölaby socken ligger i övre Ätradalen, drygt två mil söder om Falköping, och genomkorsas av riksväg 48.

kyrkogårdens historia

Kölabys nuvarande kyrka uppfördes 1836. Den äldre sockenkyrkan i Kölaby låg på samma plats som nuvarande och revs när denna byggdes. Troligen härstammade den rivna lilla stenkyrkan från medeltiden. Stigluckan vid kyrkogårdsporten och ett fåtal äldre gravvårdar på kyrkogården härrör från den gamla kyrkans tid.

År 1977 utvidgades kyrkogården åt sydväst med ett parkliknande område med både kist- och urngravar. Den gamla kyrkogårdsmuren mot sydväst revs och en häck planterades som avgränsning mot utvidgningen.

Kyrkogården begränsas i sydost av ett mindre biflöde till Ätran, vilket har en fördämmning efter en kvarnanläggning invid vägbron.

avgränsningar

Kyrkan ligger i sydväst-nordostlig riktning på ett krönläge i den nordvästra delen av den ursprungliga trapetsoida kyrkogården.

Kyrkogårdens ursprungliga del är inhägnad av en mur av kallmurad kluven sten i nordväst och i nordost, samt en stödmur delvis krönt av en häck längst bäcken. Kyrkogårdsmuren är sannolikt tillkommen 1837. Utvidgningen avgränsas mot sydost av en häck, och mot sydväst och nordväst av en kallmur av tuktade stenblock.

Kyrkogården omgärdas innanför stenmuren och ån av en trädkrans av alm, ask, björk och oxel. Utvidgningen har krans av oxel på tre sidor utom mot söder där en häck är planterad.

Marknivån i den ursprungliga kyrkogården är något högre än utvidgningen varför en lätt sluttning i gräset markeras likt en terrass. Oxelträd markerar gränsen mellan de två delarna.

Kyrkogården har fyra ingångar, varav huvudentrén är i nordost. Denna består av vitputsad stiglucka med tak av betongpannor och med en dubbel smidd grind från mitten av 1800-talet. I höjd med kyrkans västentré är en öppning i norra kyrkogårdsmuren. Denna består av två fyrkantiga grindstolpar i granit med spetsig avslutning uppåt och en senare tillkommen smidd dubbel järngrind. En likartad grind leder in i utvidgningen från norr, dock saknas grindstolpar helt i denna del. Invid den södra gränsen mellan utvidgningen och den ursprungliga kyrkogården är en öppning i häcken mot åbrinken.

Byggnader och andra anläggningar

Kölaby nyklassicistiska kyrka från 1836 ligger med koret mot nordost på kyrkogårdens högsta punkt.

Den murade stigluckan är uppförd före 1740-talet och har vitkalkad spritputs. Kring den stickbågade öppningen finns en slätputsad omfattning. I denna sitter en smidd pargrind, sannolikt från 1837. Sigluckan har ett smalt sadeltak med täckning av tvåkupiga betongpannor och bruna vindskivor av trä.

Stiglucka, som således är en återstod från den gamla kyrkans tidsepok, är den enda bevarade stigluckan inom pastoratet.

kyrkogårdens disposition

Kyrkogården är indelad i 20 kvarter, benämnda A-S

Kulturinventering Kölaby kyrkogård