Humla kyrkogård

Humla kyrkogård

Humla socken är belägen i övre Ätradalen, ungefär mitt emellan Falköping och Ulricehamn, och genomkorsas av riksväg 48.

kyrkogårdens historia

Den nya kyrkan byggdes på den medeltida kyrkans plats 1889-1891. Kyrkan lades i nordsydlig riktning på grund av kyrkogårdens ringa bredd.

Kyrkogården utvidgades något mot norr vid uppförandet av kyrkan, då även den kallmurade stödmuren som omger kyrkogården tillkom. Troligen planades kullen ut något vid uppförandet av kyrkan, då även klockstapeln revs.

avgränsning

Humla kyrka ligger med koret åt norr på en grusad terrass i den nordvästra delen av en ojämnt trapetsformad kyrkogård med starkt medeltida karaktär. Terrassen som omger kyrkan har en låg stödmur av gråsten.

Kyrkan omgärdas i sin helhet av en kallmurad stödmur av gråsten och har en väl bibehållen trädkrans av högvuxna lönnar. Trädkransen avbryts mot öster och väster av buskage. Det förekommer inga övriga träd inne på kyrkogården.

Kyrkogården har tre öppningar, huvudentrén mot söder är försedd med två åttakantiga grindstolpar av kalksten med spetsig avslutning uppåt. Stolparna från 1879 är på senare tid flyttade några decimeter för att ge plats åt kistbilen. Grindarna är borttagna. I kyrkogårdens sydvästra hörn är en diskret trappa i sten i stödmuren. invid ekonomibyggnaden i norr övergår kyrkogården i en grästäckt väg som leder mot gårdarna i norr.

kyrkogårdens disposition

Kyrkogården är indelad i två kvarter, A och B där den förra är belägen i kyrkogårdens sydvästra del och den senare i kyrkogårdens östra del. Kvarteren är åtskilda av kyrkan och grusgången.

Kulturinventering Humla kyrkogård