Hällstads kyrkogård

Hällstads kyrkogård

Hällstads församling omfattar Hällstads socken och kyrka, Kärråkra socken och kyrka, Murums socken och kyrka, Möne socken och kyrka samt Södra Vångas socken och kyrka.

Hällstads kyrkogård har varit i bruk sedan äldre medeltid men den samtida kyrkan revs när den nya uppfördes 1819. Kyrkogården är stor och rektangulär i nord-sydlig sträckning med kyrkan i ungefärlig öst-västlig riktning ungefär på mitten. Kallmurar hägnar området som har öppningar åt alla väderstreck.

Vid västra sidan norr om kyrkan står en mindre, modern ekonomibyggnad. Nära södra kyrkofasaden står under en överbyggnad en exceptionell gravvård från 1100-talets slut, kallat Hällstadsmonumentet.

Södra delen är äldre och har långa rader med gravstenar, flera höga obeliskstenar, särskilt i sydväst, och någon har gjutjärnsstaket. Marken sänker sig mot sydöstra hörnet och i sydmuren är en öppning med huggna, toppiga stenstolpar flankerade av två lövträd. En utvidgning skedde 1945 då den gamla södra kyrkogårdsmuren och lönnarna i öppningen revs, men ny mur uppfördes och nya lönnar sattes runtom.

Öppningen ned till kyrkstallet och vägen på östra sidan har likadana stolpar. Två gamla lövträd står även vid västra öppningen med trappa ned i branten. En stor utvidgning gjordes åt norr 1973 då parkeringsplatsen i nordöst tillkom, liksom materialboden i väster. Den placerades vid förbindelsevägen över det nya området mellan den gamla kyrkogården och parkeringen. Planeringen utfördes av stadsträdgårdsmästare Oskar Ekehed och Gunnar Wahl. På denna del finns endast några gravvårdar mot muren i norr, ett fåtal buskar och två mindre lövträd står vid vägen och i nordväst är en talldunge. Några äldre gravstenar står nära kyrkan vid västra sidan och vid tornets norra sida är en minnesvård med flankerande stenpelare över major Schwartzenhoff, död 1821. Gamla gravstenar står lutade mot sakristian i öster. 1988 asfalterades gångarna.

Hällstadsmonumentet är av vit sandsten och liknar en säng med två stående hällar och en lockhäll emellan, alla försedda med figurscener i hög relief. Det är mycket kvalificerade figurskulpturer av romansk karaktär med influenser från samtida engelsk stenskulptur. På ena gavelns yttersida syns två liljerankor från ett djävulsgap med inflätade mänskliga figurer samt två arkader med en bokläsande man (munk läsande en själamässa)och en figur (diakon) med rökelsekar på insidan. På andra gaveln är ett högskaftat kors utvändigt med en man på vardera sidan, den ene håller i korset som han stött i gapet på en drake medan den andre stöter sitt svärd i korset. På insidan är Guds Lamm med korsstaven. Motiven vill sannolikt skildra kampen mellan ont och gott, kristendom och hedendom, men en annan teori är att det kan visa en korsriddare under beskydd av S:t Göran. Lockhällen har ett kors inramat av bladrankor och kanterna är huggna till kraftiga repstavar. Monumentet visar begravningsseden från äldsta kristna tid. Monumentet lånades ut till göteborgsutställningen 1923 och flyttades vid tillbakakomsten från ursprunglig plats. Väder och vind tärde på stenen och den konserverades 1991 och fick ett skärmtak 1993 liknande en busskur med vitbetsad stomme, glassidor och mycket kraftigt pulpettak.

DEN MEDELTIDA KYRKAN - Enligt en uppmätning gjord 1795 hade kyrkan då ett långhus med smalare kor och rundad absid, en sakristia tillbyggd koret åt norr och ett stort vapenhus i sydväst samt ett mindre mitt på norrsidan medan västgaveln saknade dörr. Två muröppningar, sannolikt fönster, fanns i långhuset åt söder liksom en i nordöst samt en i koret åt söder. Möjligen var någon av de östliga öppningarna på sydsidan en dörr.

Information är hämtat hos Riksantikvarieämbetet, kringla. kringla.nu 

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan