Fänneslunda-Grovare kyrkogård

Södra Vings församling omfattar Fänneslunda och Grovare socknar med Fänneslunda-Grovare kyrka och kyrkoruin, Härna socken och kyrka, Södra Vings socken och kyrka, trogareds kapell i Södra Vings socken samt Varnums socken och kyrka.

Fänneslunda-Grovare kyrkogårds tillkomst är samtida med kyrkan vilket är 1870-tal. Kyrkogården präglas av stenmursomgärdningen och en trädkrans. Kyrkogården omges av småhus- och gårdsbebyggelser samt hagar och lövdungar.

Gångarna på kyrkogården breddades 1967. Under senare tid har en askgravlund anlagts på kyrkogårdens sydvästra del och inom denna del av kyrkogården har gräsytor ställts om till sekundärskött ängsmark. Norr om kyrkobyggnaden finns en mindre service- och materialbyggnad som tillkom under tidigt 1900-tal. Liksom flertalet kyrkogårdar har stenramsgravar ersatts av gräsytor inom området i sydost. 

Mycket värdefulla kulturgravar

Värdefulla kulturgravar

Kulturhistorisk vård- och underhållsplan