Dalums kyrkogård

Dalums kyrkogård

Dalums socken ligger i övre Ätradalen norr om Ulricehamn och genomkorsas av riksväg 48. Ätradalen är en urgammal färdled från Västkusten upp mot landet. Häradsnamnet Redväg anses syfta på ”ridvägen” som löpte längs Ätradalsstråket.

Kyrkogårdens historia

Klockstapeln i trä med träpanel och spåntak uppfördes år 1688. Klockstapeln står mitt emellan vigd och ovigd jord. Enligt sägnen skall klockstapelns placering vara orsakat av att en nedfallande klockkläpp som vid flyttning av klockan skall ha dödat en människa. Därför fick klockstapeln inte stå i sin helhet i vigd jord.

Kyrkogården utvidgades sannolikt samtidigt med renoveringen av kyrkan på 1920-talet. Den första utvidgningen av kyrkogården lades utmed landsvägen väster om kyrkogården.

Kyrkogårdens uthus, beläget i utvidgningens nordöstra hörn, uppfördes sannolikt under 1970-80-talet. Uthuset är sannolikt samtida med den senaste utvidgningen av kyrkogården.

avgränsning

Dalums kyrka ligger med koret åt öster i den östra, äldsta, delen av kyrkogården. Den ursprungliga medeltida kyrkogården är närmast kvadratsik med fasade hörn i sydost och en kulle i sydväst, krönt av en klockstapel.

Kyrkogården omgärdas av en mossbevuxen kallmur av gråsten, vilket bildar stödmur mot norr, öster och mot utvidgningen i nordväst. I sydväst avgränsas kyrkogården mot utvidgningen av en lätt sluttande gräsyta. Kallmuren fortsätter längs utvidgningens södra sida.

Utvidgningen har en rektangulär form som smalnar av mot väster. Den har tillkommit i tre ettapper. De olika delarna avskiljs genom terrassering. Den första utvidgningen avgränsas mot norr av förrådsbyggnaden i nordost och av en slybevuxen dikesren i nordväst. Som ovan nämnts avskiljs kyrkogården mot utvidgningarna delvis av en stödmur, vilket även är fallet mellan den första och den mellersta utvidgningen.

Kyrkogården och utvidgningen har vardera tre entréer. I kyrkogården är huvudentrén belägen söder om koret, vettande mot parkeringen i sydväst. Den andra entrén är belägen mot gården Prästgården i öster. Båda entréerna är försedda med fyrsidiga grindstolpar av kalksten med fasade hörn och krönta av klotav sten och smidesgrindar, mot söder dubbel och öster enkel. Grindstolparna är sannolikt tillkomna under 1800-talet och smidesgrindarna på 1920-talet. I kyrkogårdens nordvästra hörn är en trappa med åtta blocksteg i kalksten infogad i stödmuren. Utvidgningens tre entréer är försedda med grindar av trä som fästs direkt i muren i omgärdningen mot sydväst.

Kyrkogården är mot öster och söder omgärdad av en trädkrans av främst björk.

kyrkogårdens disposition

Gravvårdarna är indelade i fem kvarter, benämnda A-C på kyrkogården och D-E på utvidgningen.

Kulturinventering Dalums kyrkogård