Böne kyrkogård

Böne kyrkogård

Böne socken ligger i övre Ätradalen inte fullt två mil nordost om Ulricehamn. Häradsnamnet Redväg anses syfta på ”ridvägen” som löpte längs ätradalsstråket under århundraden en av de stora kommunikationslederna från västkusten upp mot rikets gamla centralbygder.

kyrkogårdens relation till omgivningen

Böne socken domineras av Ätrans uppodlade dalgång med omgivande moränbundna skogsområden. Kyrkan ligger på den västra sidan av dalgången på sydsluttningen av en skogsbevuxen ås. Väster om kyrkan löper den slingriga vägen mellan Dalum och Knätte.

avgränsning

Böne kyrkogård är rektangulär och omgärdad av en mossbevuxen kallmur av gråsten, ca 1 meter hög och ca 80 cm bred. Muren har två öppningar, en för kyrkans västportal och en för dess södra portal. Båda entréerna har murade fyrsidiga grindstolpar med vitkalkad spritputs och toppiga krön avtäckta med svart plåt och krönta kors. Båda entréerna har smidda pargrindar i järn.

Kyrkogården har innanför muren en gles med delvis högvuxen trädkrans av björk. Mot öster och i sydväst saknas träd helt. Förutom trädkransen saknas buskar och träd inne på kyrkogården.

byggnader och andra anläggningar

I kyrkogårdens norra del ligger kyrkobyggnaden som är belägen med koret i öster, på traditionellt sätt.

kyrkogårdens disposition

Kyrkogårdens gravvårdar är indelade i kvarter A och B med gravvårdarna 1-94 i kvarter A söder om kyrkan och gavvårdarna 1-54 i kavrter B norr om kyrkan.

Kulturinventering Böne kyrkogård