Blidsbergs kyrkogård

Blidsbergs kyrkogård

Blidsbergs socken ligger i övre Ätradalen, mellan Falköping och Ulricehamn och genomkorsas av risväg 48. Härardsnamnet Redväg anses syfta på ”ridvägen” som löpte längs Ätradalsstråket, under århundraden en av de stora kommunikationslederna från västkusten upp mot rikets gamla centralbygder.

kyrkogårdens historia

1863 beslutades att man skulle bygga en ny kyrka på Blidsbergs kyrkplats. Den medeltida kyrkan ansågs vara så förfallen att man inte längre vågade fira gudstjänst där. År 1868 revs den gamla kyrkan och den nya uppfördes efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Byggnadsmaterialet från den gamla kyrkan återanvändes i den nya. Den nya kyrkans södra mur kom att stå på den gamlas södra. Den nya kyrkan invigdes 1870.

Kyrkogården utvidgades mot väster med några meter på 1860-talet, sannolikt för att ge plats åt den nya, större kyrkobyggnaden. Utvidgningen är sannolikt det parti som sträcker sig väster om kyrkans torn.

År 1958 gjordes ett fynd av mynt på kyrkogården. Mynten var till antalet 64, av svenskat och norskt ursprung, i silver från 1200-talet och förvaras på Historiska museet i Stockholm. Kyrkogården utvidgades mot söder under åren 1962-65.

avgränsning

Mot norr och öster har kyrkogården branta terrasseringar och höga stödmurar. I söder är en oregelbundet kvadratisk utvidgning tillkommen på 1960-talet.

Runt hela kyrkogården löper en vällagd kallmurad mur av stora block och oregelbundna mindre stenar. Gråstensmuren är mot väster och sydväster ca 1 meter hög.

Kyrkogårdens huvudentré är i väster, mitt för kyrkans västportal. Entrén saknar grind och grindstolpar. Dock skvallrar två klot på muren om att sådana sannolikt funnits på platsen tidigare. Två huggna granitstenar som kan utgöra de före detta grindstolparna återfinns väster om utvidgningen.

kyrkogårdens disposition

Kyrkogården är indelad i sju kvarter benämnda A-H

Kulturinventering Blidsbergs kyrkogård