Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

 

Begravningsavgiften

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda, förutom Stockholm och Tranås. Kammarkollegiet har nu fastställt avgiftssatsen för 2019.
Avgiftssatsen för 2019 blir 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kronor om året innebär det en avgift om 632,50 kronor/år, eller knappt 53 kronor/månad.

Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet. Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Vad får jag för min begravningsavgift?
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningsställande av en öppnad grav
- transporter från det att vi övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett (med undantag av transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett särskilt avtal)
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
- skötsel av kyrkogrdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll (även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar)

De tjänster som ingår i begravningsavgiften i den församling där vi är folkbokförda har vi också rätt att få i annan församling i Sverige om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats eller motsvarande och kan därmed gravsättas på samma villkor, trots att ingen folkbokföring skett.

Vad får jag betala själv?
- kista och svepning
- kistdekoration
- annonsering
- transport av kista från hem/sjukhus till bisättningslokal
- begravningsceremoni (för medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst i kyrkoavgiften)
- urna
- minnesstund
- gravsten
- gravskötsel