Foto: Magnus Aronson/Ikon

Om kyrka/vård

Kyrka/vård är en samverkansform mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Uddevalla kommun. Att bli sjuk, vara patient eller närstående kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara viktigt att få möta någon som har vana att lyssna.

Svenska kyrkans och socialtjänstens gemensamma uppdrag

Omsorg och vård utifrån helhetssyn och individuella behov

Vårt gemensamma mål

  •  Att den som är sjuk eller närstående ska ha möjlighet till kontakt med präst eller diakon.
  •  Att vi tillsammans fördjupas i våra kunskaper kring existentiella/andliga frågor.
  • Att socialtjänsten värdegrund genomsyrar arbetet
  • Att  personal känner till innebörden av vårt gemensamma uppdrag.

En samverkansgrupp, med deltagare från Svenska kyrkan och socialtjänsten i Uddevalla kommun, träffas 3-4 gånger per år för samråd och utbyte av information.

För dig som är vårdtagare eller närstående

Att bli sjuk, vara patient eller närstående kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara viktigt att få möta någon som har vana att lyssna.

Samtal kan vara på många olika sätt; trivsamt småprat eller på djupet om ”de stora frågorna”. Ofta vet man inte förrän man sitter tillsammans vart det tar vägen. 

Meningen är att du som är sjuk eller närstående ska ha möjlighet till kontakt med någon som vill lyssna och vara en samtalspartner när det känns svårt. Du behöver inte vara religiös eller prata om religiösa ämnen.
Samtalen är kostnadsfria och kan ske i hemmet eller där vi kommer överens.

Hur gör jag?

  • Ibland är det din vårdpersonal som informerar om att möjligheten till hembesök finns.
  • Du kan också själv föra fram ditt önskemål att få hembesök till den personal du möter.
  • Din personal kontaktar diakonen i Samverkan Kyrka/Vård.
  • Du kan också själv ta kontakt med diakon eller präst som du känner till och har förtroende för.

För dig som är personal

I både Hälso- och sjukvårdlagen och Socialstyrelsens förordningar betonas hur viktigt det är att se hela människan. Vi har alla fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov.

Vare sig vi som möter patienten/vårdtagaren eller närstående, är från kyrkan eller vården, så behöver vi bära med oss en helhetssyn om vad det är att vara människa.

När vi dagligen när vi möter människor som genomgår sjukdom, lidande eller sorg så påverkar det oss .

Vi märker att det handlar om livet!

I ditt arbete kan du vara uppmärksam på vilka behov du möter och informera om att det finns möjlighet till hembesök och samtal.

Du har också möjlighet att ta kontakt för egna behov.

Genom Samverkan Kyrka/Vård finns också möjligheter till reflektion och föreläsningar kring teman som rör existentiella/andliga frågor.

Samverkansgrupp

I Samverkansgruppen ingår avdelningschefer för Hälso-och sjukvården, Vård och omsorg, Stöd och service och Biståndsenheten, enhetschef från Hemvården, medicinskt ansvarig sjuksköterska, representant för Mobila teamet och från Lov-företagen, personal- och utbildningssekreterare, kyrkoherden och diakonen för Kyrka/Vård. Gruppen träffas ca tre gånger per år.

Åtta grundstenar för existentiell hälsa (källa: WHO)


1. ANDLIG KONTAKT: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. MENING OCH SYFTE MED LIVET: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. UPPLEVELSE AV FÖRUNDRAN ÖVER TILLVARON: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4. HELHET: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5. ANDLIG STYRKA: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. HARMONI OCH INRE FRID: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7. HOPPFULLHET OCH OPTIMISM: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. EN PERSONLIG TRO (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

Läs mer om Cecilia Melders doktorsavhandling om Existentiell Hälsa:
"Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa"

Kontaktperson hos kommunen

Mathilda Isaksson
Avdelningschef hälso- och sjukvård
0522-69 70 51
mathilda.isaksson@uddevalla.se