Vintrosa kyrka

Vintrosa kyrka är nyrenoverad och ligger på en höjd i slättlandskapet nära Svartån.

Vintrosa kyrka är belägen på en markant höjd i slättbygden nära Svartån. Bebyggelsen kring kyrkan är karakteristisk för ett äldre sockencentrum med prästgård, före detta skola, kyrkstall samt nordväst om kyrkan ett f d ålderdomshem.

Detta är i sin tur beläget alldeles invid ett järnåldersgravfält, på vilket ett sockenmagasin är beläget. Ytterligare ett stycke bort, öster ut, finns en före detta fattigstuga. Området är av riksintresse för kulturmiljövården med motiveringen: ”Kyrkomiljö med två gravfält av yngre järnålderskaraktär, prästgård, sockenmagasin, skola och ålderdomshem”.

Kyrkobyggnaden

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti. I norr finns sakristian samt i väster ett kyrktorn. Ingångar finns i väster och mitt på långhusets sydsida. Långhuset har ett sadeltak täckt med mönsterlagt skiffer, medan sakristian har ett tak av kopparplåt. Tornets tak har en lanternin av trä och är täckt med plåt. På lanterninens topp finns ett förgyllt kors.

Ursprungliga kyrkan

En medeltidskyrka, sannolikt uppförd under 1100-talet eller tidigt på 1200-talet, med västtorn, raserades i etapper under 1700-talet och 1800-talet. Partier av medeltidskyrkan finns möjligen bevarade i det befintliga långhusets sydmur, ovisst dock i vilken omfattning. Sakristia av okänd datering omtalas på 1600-talet.

Nuvarande kyrka

Vid radikal ombyggnad på 1720- och 1730-talen breddades medeltidskyrkan i norr och förlängdes i öster. Sakristia vidbyggdes. Åren 1824 - 1825 vidgades kyrkan mot väster och det medeltida tornet ersattes med ett nytt. Exteriör och interiör präglas av 1800-talets om- och tillbyggnad; långhuset fick ny takresning, större fönsteröppningar och sydportal bröts upp, västtornet försågs med tidstypiska ljudöppningar. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä. Vid en invändig restaurering 1937 försvann en 1800-talsdekor bestående av schablonmålningar i koret och deviser längs taklisten. Vid restaureringen 1956 framtogs den ursprungliga polykromin på altaruppsats och predikstol från 1700-talet.

Brand i kyrkan

Den 8 mars 2014 skadades kyrkan av en allvarlig brand, där bland annat hela yttertaket och delar av innertaket förstördes. Kyrktornet klarade sig intakt. Kyrksilvret och en del äldre inventarier kunde dock räddas. Bakgrunden till branden var en brand som startade i en närliggande privatbostad, vilken spred sig till kyrkan via ett gnistregn i blåsten. Totalt arbetade cirka 25 brandmän från tre brandstationer med att släcka elden, vilken resulterade i omfattande skador. Restaureringen av kyrkan var klar vid påsken 2016.