Foto: Thomas Eriksson

Våra kyrkogårdar

I församlingen finns tre kyrkogårdar i Vintrosa, Gräve och Tysslinge.

Vi är stolta över våra fina och välskötta kyrkogårdar i församlingen. På våra kyrkogårdar finns tre möjligheter till gravplatser:

  • Kistgravplats
  • Urngravplats
  • Minneslund
  • Askgravplats

Gravsten

Det finns inget krav på gravsten, utan det är gravrättsinnehavaren om bestämmer. När det gäller gravsten eller kors eller vad som önskas, skickas en förfrågan till kyrkogårdsansvarig, som godkänner eller avslår förfrågan (som oftast kommer via dödsboet genom stenhuggeri eller smed).

En grav måste skötas

Som gravrättsinnehavare håller du själv gravplatsen i ett värdigt skick.  Denna skyldighet innefattar även ett ansvar för gravstenen. Du kan också teckna planteringsavtal, där vi sköter om din grav. 

De gravstenar som för närvarande lutar eller ligger ner, bör snarast åtgärdas. Om du inte själv har möjlighet att åtgärda detta kan du vända dig till kyrkogårds- och fastighetsexpeditionen. 

Kontroll av gravstenar

Vi har påbörjat att kontrollera dubbning och stabilitet av gravstenar och socklar. Har du frågor om gravstenskontrollen? ring 070-590 88 60. Vid eventuella brister kommer vi att kontakta dig som gravrättsinnehavare.

Ordningsregler för minneslundarna

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område. Askan markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte.

Nedgrävning sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje.

Församlingen svarar för skötsel av minneslunden och för all plantering inom denna.

Besökare får medverka till utsmyckningen med snittblommor i församlingens vaser på anvisad plats. Gravljus får endast sättas ut på för ändamålet avsedda ljushållare.

Vaser, krukväxter, vinterkransar/buketter och föremål får inte sättas ut.Vissna blommor och rester av ljus tas bort av församlingens personal. Avfall såsom papper och liknande skall läggas i härför avsedda samlingskärl. Besökare skall respektera att minneslunden är en gravplats.

Ordningsregler för askgravplatser

Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Askgravplatser finns idag på Tysslinge och Vintrosa kyrkogård. 


En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år och kostnaden är 5500 kr. I kostnaden ingår i Tysslinge en liten liggande gravsten (som är återanvända gravstenar) och i Vintrosa ett smideskors, namnbricka och skötsel under gravrättstiden.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor och ljus. 
Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma. 


I en askgravplats får två askor/urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om. 
Observera att ingen gravsättning eller beställning av namnskylt kan ske innan fakturan för vald askgravplats är betald, samt att blanketten "Överenskommelse om villkor för gravsättning i askgravplats" inkommit till Tysslinge församling. 

Kyrkogårds- och fastighetsexpedition

Postadress: Skolgatan 12, 719 30 Vintrosa
Besöksadress: Tysslinge församllingshem
Telefon: 019-20 80 53
Mobiltelefon: 070-590 88 60

 

Frågor kring planteringsavtal och gravrätt

019-20 80 50 (exp.)

019-20 80 52 (ekonomi)